BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź na zapytania - Udzielenie kredytu długoterminowego

Stawiski, dnia 12 lipca 2011 r.

Zamawiający:

Gmina Stawiski

ul. Plac Wolności 13/15

18-520 Stawiski

Do wszystkich Wykonawców

Nr post.: RF.271.1.2011

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego” opublikowanego w Dz. Urz. UE pod nr 2011/S 125-207829.

 

 

Burmistrz Stawisk, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie kredytu długoterminowego:

 

Pytanie 1: Czy Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

 

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamieszczenia na wekslu in blanco oraz deklaracji wekslowej kontrasygnaty Skarbnika Gminy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

 

Pytanie 3: Czy Zamawiający posiada zobowiązania wynikające z umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadające w latach następnych, faktury z terminem płatności dłuższym niż pół roku, wykup (cesja) wierzytelności?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich zobowiązań.

 

Pytanie 4: Czy Zamawiający ma zawarte umowy leasingowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie ma zawartych umów leasingowych.

 

Pytanie 5: Czy Zamawiający zawarł umowy zobowiązujące do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały?

Odpowiedź: Zamawiający nie zawarł takiej umowy.

 

Pytanie 6: Czy Zamawiający posiada zobowiązania w postaci umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, koncesje na roboty budowlane lub usługi do płatności na rzecz partnera prywatnego lub koncesjonariusza, w szczególności w okresie wieloletnim (wieloletnie bezzwrotne dopłaty do działalności bieżącej spółki kapitałowej, na podniesienie jej kapitału zakładowego czy też zobowiązania do płatności na rzecz koncesjonariuszy z umów o koncesję na roboty budowlane lub usługi)?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich zobowiązań.

 

Pytanie 7: Czy Zamawiający udzielił gwarancji i poręczeń innym podmiotom?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający udzielił poręczenia innemu podmiotowi w kwocie 20.000,00 zł.

 

Pytanie 8: Czy Zamawiający przejął z mocy prawa zadłużenia po podmiocie, dla którego była przedmiotem założycielskim lub na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowe, czy też stowarzyszenia zależnego na mocy, której Zamawiający wstąpi na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony?

Odpowiedź: Zamawiający nie przejął takich zadłużeń.

 

Pytanie 9: Czy Zamawiający posiada zobowiązania z tyt. przejętych kredytów i pożyczek nie klasyfikowane jako zadłużenie ujmowane do długu publicznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich zobowiązań.

 

Pytanie 10: Czy Zamawiający zawarł umowy polegające na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu (tzw. transakcja buy-sell-back – BSB)?

Odpowiedź: Zamawiający nie zawarł takich umów.

 

Pytanie 11: Czy Zamawiający podpisał ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań (np. ZUS i inne)?

Odpowiedź: Zamawiający nie podpisał takich ugód.

 

Pytanie 12: Czy Zamawiający ma podpisane umowy factoringu oraz inne umowy, z których wynika obowiązek spełniania świadczeń, w szczególności pieniężnych?

Odpowiedź: Zamawiający nie ma podpisanych takich umów.

 

Ponadto Zamawiający udostępnia następujące dokumenty:

1)     statut Gminy dostępny tutaj;

2)    sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 r. i 2010 r.

3)     inne dokumenty do pobrania poniżej.

 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

 

 

Z up. BURMISTRZA

 

/-/ Agnieszka Rutkowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Data powstania: wtorek, 12 lip 2011 11:38
Data opublikowania: wtorek, 12 lip 2011 11:43
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 sie 2011 14:56
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1889 razy