BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty (Dostawa energii elektrycznej)

Stawiski, dnia 10 maja 2011 r.

Zamawiający:

Gmina Stawiski

ul. Plac Wolności 13/15

18-520 Stawiski

Do wszystkich Wykonawców

 

Nr post.: DRG.271.1.2011

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej” ogłoszonego w BZP pod nr 88590 w dniu 21.04.2011r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

Burmistrz Stawisk, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759), informuje o wyniku postępowania.

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę oznaczoną jako oferta nr 4, złożoną przez: PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszów, ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, która zaoferowała cenę brutto: 434.164,77 zł (słownie: czterysta trzydzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt cztery zł  77/100).

Oferta była ofertą najkorzystniejszą – uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium cena: 100 pkt.

Oprócz w/w, w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego na Dostawę energii elektrycznej, zostały złożone również oferty:

1.      Oferta nr 1, złożona przez: Energa Obrót z siedzibą w Gdańsku, ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk, która zaoferowała cenę brutto: 439.551,93 zł (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden zł 93/100). Ocena oferty nr 1: 98,88 pkt.

2.      Oferta nr 2, złożona przez: Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice, która zaoferowała cenę brutto: 442.003,94 zł (słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące trzy zł 94/100). Ocena oferty nr 2: 98,23 pkt.

3.      Oferta nr 3, złożona przez: CENTROZAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice, która zaoferowała cenę brutto: 441.916,24 zł (słownie: czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset szesnaście zł 24/100). Ocena oferty nr 3: 98,25 pkt.

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: wtorek, 10 maj 2011 13:18
Data opublikowania: wtorek, 10 maj 2011 13:27
Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 wrz 2011 13:44
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1866 razy