BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE (konkurs na stanowisko Instruktora sportu w kompleksie boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”)

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

w Stawiskach

Ogłasza konkurs na stanowisko

Instruktora sportu w kompleksie boisk sportowych

„Moje Boisko – Orlik 2012” w Stawiskach

 

I.            Wymagania niezbędne:

1.       posiadanie kwalifikacji nauczyciela wychowania fizycznego lub kwalifikacje trenera albo instruktora w jednej z dyscyplin sportowych: koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, lub siatkówka i co najmniej średnie wykształcenie,

2.       posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.       kreatywność  i dyspozycyjność,

 

II.            Zakres wykonywanych zadań:

1.       Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie,

2.       Przygotowanie harmonogramu korzystania z boisk i nadzór nad jego realizacją,

3.       Prowadzenie rejestru jego użytkowników obiektu,

4.       Przygotowanie sprawozdań okresowych z działań realizowanych obiekcie,

5.       Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia,

6.       Dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego,

7.       Przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Stawiskach,

 

III.            Wymagane dokumenty

1.       CV,

2.       list motywacyjny,

3.       kserokopie świadectw pracy,

4.       kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

5.       referencje (o ile kandydat jest w ich posiadaniu),

6.       oświadczenie kandydata o niekaralności,

7.       zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.

Wymagane  dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w gabinecie dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu lub przesłać pocztą na adres Gminy Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach, ul. Krótka 4, 18-520 Stawiski do dnia 29 kwietnia 2011 r. z dopiskiem „Trener środowiskowy”

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Kultury i Sportu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do GOKiS - u).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjne oraz CV, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm)”

 

IV.            Informacje dodatkowe:

1.       Forma zatrudnienia: umowa zlecenie. Przewiduje się zatrudnieni 2 osób,

2.       Planowany czas wykonywania pracy:

a)      poniedziałek – piątek od godz. 16.00 do godz. 22.00,

b)      sobota – niedziela w godz. 14.00 – 22.00,

c)       w miesiącach lipiec – sierpień (okres wakacyjny) będzie obowiązywał odrębny harmonogram pracy,

3.       Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora GOKiS

4.       O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie,

5.       Przewidywany termin rozpatrzenia ofert: do 6 maja 2011 r.

6.       Lista osób,  które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona pod adresem: www.bip.stawiski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie GOKiS – u,

7.       Oferty odrzucone nie będą zwracane,

8.       Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w terminie 7 dni od zakończenia procedury naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stawiski pod adresem: www.bip.stawiski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie GOKiS – u,

9.       Dodatkowych informacji udziela Grażyna Kamionowska - młodszy instruktor w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stawiskach pod numerem telefonu 086 278 5066.

Data powstania: poniedziałek, 18 kwi 2011 13:39
Data opublikowania: poniedziałek, 18 kwi 2011 13:48
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 maj 2011 11:14
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2839 razy