BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź na zapytania - Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń gminy Stawiski na lata 2011 i 2012

Stawiski, 12 lutego 2008r

Stawiski, dnia 03 marca 2011 r.

Zamawiający:

Gmina Stawiski

ul. Plac Wolności 13/15

18-520 Stawiski

Do wszystkich Wykonawców

Nr post.: SGiT.271.1.2011

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę paliw płynnych do pojazdów i urządzeń gminy Stawiski na lata 2011 i 2012” ogłoszonego w BZP pod nr 30350 w dniu 25.02.2011r.

 

Wyjaśnienie

treści SIWZ

 

Burmistrz Stawisk, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę paliw płynnych do pojazdów i urządzeń gminy Stawiski na lata 2011 i 2012:

 

Pytanie 1: Wykonawca powinien zapewnić bezgotówkową obsługę zakupu paliw w sieci stacji paliw Wykonawcy, co też Wykonawca zapewnia, ale z uwagi, że Wykonawca zobligowany jest do stałego podnoszenia zarówno standardu jak i bezpieczeństwa stacji, dostosowując je do wymagań Unii Europejskiej może nieść to za możliwość przeprowadzenia na którejś ze stacji modernizacji – co też może spowodować czasowe utrudnienia w prowadzeniu transakcji bezgotówkowych. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w przypadku modernizacji danej stacji (lub też czasowego wyłączenia ze sprzedaży, np. dostawa paliwa itp.) dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej stacji modernizowanej?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że Wykonawca zapewni zwrot kosztów dojazdu do stacji paliw znajdującej się w odległości powyżej 10 km od siedziby Zamawiającego, bądź udzieli podwyższonego upustu na czas wykonywania zamówienia na innej stacji równoważącego zwrot kosztów dojazdu do tej stacji. Zwrot kosztów dojazdu należy liczyć od każdego kilometra powyżej 10 km od siedziby Zamawiającego.

 

Pytanie 2: Wykonawca pyta czy Zamawiający na etapie podpisywania umowy uszczegółowi zapisy, jeżeli odbiór paliwa (należałoby przy tym o ile Zamawiający wyrazi zgodę ujednolicić, że paliw a nie towarów) będzie dokonywany na podstawie karty paliwowej – ponieważ w umowie znajdują się alternatywne zapisy i dla kart i dla samej sprzedaży bezgotówkowej, co jest zasadne, ale na etapie składania ofert?

Odpowiedź: Tak, na etapie podpisywania umowy Zamawiający uszczegółowi zapisy dotyczące zasad bezgotówkowego odbioru paliwa.

 

Pytanie 3: W odniesieniu do par 6 ust. 3 projektu umowy pytamy, czy Zamawiający może doprecyzować zapis: „Należność … na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany każdorazowo na fakturze VAT” (zapewni to automatyczną aktualizację numeru rachunku w przypadku jego zmiany)?

Odpowiedź: Zamawiający może doprecyzować zapis §6 ust. 3 umowy w następujący sposób: Należność będzie opłacana na rachunek wskazany każdorazowo na fakturze VAT w terminie
21 dni od daty wystawienia faktury VAT
.

 

Pytanie 4: Czy Zamawiający zgodnie z art. 454 par 1 k.c. może dokonać zmiany zapisu, kiedy to za datę zapłaty uważa się uznanie rachunku bankowego Wykonawcy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający może dokonać zmiany zapisu §6 ust. 6 umowy w następujący sposób: Za termin dokonania zapłaty Strony przyjmują datę przekazania należności na rachunek bankowy Wykonawcy.

 

Pytanie 5: W odniesieniu do zapisów par 8 par 1 Wykonawca pyta, czy Zamawiający może usunąć pkt 1a), przy jednoczesnym dodaniu zapisu adekwatnego do zapisu par 8 ust 1 pkt 1 b) działającego na korzyść Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie może usunąć pkt 1a) oraz nie doda zapisu adekwatnego do zapisu par 8 ust 1 pkt 1 b).

 

Pytanie 6: W treści wzoru umowy brak jest zapisów dotyczących zasad możliwości dokonywania transakcji bezgotówkowych przy użyciu kart paliwowych (regulaminu używania kart paliwowych), oraz że regulamin – warunki handlowe stanowią integralną część umowy – czy Zamawiający może wprowadzić takie zapisy na etapie podpisywania umowy z danym Wykonawcą (regulamin, załączony byłby wówczas do oferty)?

Odpowiedź: Na etapie podpisywania umowy Zamawiający uszczegółowi zapisy dotyczące zasad bezgotówkowego odbioru paliwa.

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż §6 ust. 2 umowy otrzymuje brzmienie:

Do faktury o której mowa w ust. 1, jeśli nie jest fakturą zbiorczą, dołącza się listę zbiorczą
o której mowa w §2 ust. 6 lub zestawienie transakcji zakupu paliwa w danym okresie rozliczeniowym.

 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: piątek, 4 mar 2011 14:06
Data opublikowania: piątek, 4 mar 2011 14:08
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 kwi 2011 11:54
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 1902 razy