BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

NABÓR NA RACHMISTRZA SPISOWEGO - POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010

Stawiski, dnia 11 czerwca 2010r.

 

BURMISTRZ STAWISK - GMINNY KOMISARZ SPISOWY

na podstawie art. 15 ust. 1 pkt d ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 126 poz. 1040) ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego, który odbędzie się w dniach od 08 września 2010 r. do 31 października 2010 r.

 

I. WYMAGANIA

Zgodnie z „Instrukcją organizacyjną w sprawie sposobu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010” rachmistrz spisowy musi spełniać następujące warunki:

1)     osoba pełnoletnia;

2)     wykształcenie co najmniej średnie (preferowane rolnicze, geodezyjne
lub ekonomiczne)

3)     znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS;

4)      praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych;

5)     znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa w zakresie podstawowym;

6)     być osobą godną zaufania;

7)     obowiązkowość, rzetelność i staranność oraz umiejętność organizacji pracy własnej;

8)     być w pełni sprawnym fizycznie ze względu na specyfikę pracy;

9)     posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami;

10)zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie gminy Stawiski,
w którym dokonywać będą spisu;

11)złożyć oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).


Powołanie rachmistrza spisowego

Rachmistrz spisowy będzie powoływany przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek gminnego komisarza spisowego, po odbyciu szkolenia i uzyskaniu pozytywnej oceny egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

Dla gminy Stawiski wg informacji GUS przewidziano do zatrudnienia 5 rachmistrzów.

 

Harmonogram pracy rachmistrza spisowego:

-        w dniach od 20 czerwca do 31 lipca – odbycie szkolenia zakończonego egzaminem;

-        w dniach od 09 do 23 sierpnia – odbycie obchodu przedspisowego;

-        w dniach od 06 do 07 września – szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów;

-        w dniach 08 września do 31 października – spis rolny.

W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikację formularzową, oprogramowanie GIS (system informacji geograficznej) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy).


II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów na rachmistrzów można złożyć:

-        osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stawiskach do dnia
16 czerwca 2010r. do godz. 14.00,

-        przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu) z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2010”

-        elektronicznie na adres e-mail: sekretariat-umstawiski@stawiski.pl (decyduje godzina otrzymania e-maila).

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

1)     podanie z dokładnymi danymi adresowymi kandydata, w tym telefon kontaktowy;

2)     kserokopia dowodu osobistego,

3)     kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia szkoły wyższej;

4)     oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe;

5)     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

UWAGA: w przypadku złożenia oferty elektronicznie zeskanowane dokumenty należy przesłać w formacie pliku PDF.

 

BURMISTRZ STAWISK

    Marek Waszkiewicz

Data powstania: poniedziałek, 14 cze 2010 12:40
Data opublikowania: poniedziałek, 14 cze 2010 12:41
Data przejścia do archiwum: piątek, 18 cze 2010 12:02
Opublikował(a): Przemysław Wesołowski
Zaakceptował(a): Przemysław Wesołowski
Artykuł był czytany: 3262 razy