BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

II Przetarg na zakup oleju opałowego w ilości 90.000 litrów

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, woj. podlaskie, tel. (086) 278 – 50 - 50

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.stawiski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup i dostawa oleju opałowego w ilości 90.000 litrów..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawę oleju opałowego w terminie od lutego 2010 roku do końca grudnia 2010, w formie bezpośredniego tankowania do zbiorników w kotłowniach zlokalizowanych na terenie gminy Stawiski tj.:

- Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach (20.0000 l)

- Szkole Podstawowej w Stawiskach (29.000 l),

- Szkole Filialnej w Jurcu Szlacheckim (7.000 l ),

- Szkole Filialnej w Sokołach (8.000 l),

- Przedszkolu Miejskim w Stawiskach (10.000 l ),

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiskach (4.000 l),

- budynku po byłej szkole w Rostkach (4.000 l)

- Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach (8.000 l).

Szczegółowe terminy dostaw oraz ilość zamawianego paliwa będą uzgadniane w porozumieniu z wyznaczonym pracownikiem poszczególnych jednostek budżetowych w terminie do 24 godzin od daty złożenia zamówienia telefonicznego lub faxem. 3.3. Parametry oleju opałowego: - olej opałowy lekki - wartość opałowa - nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg - gęstość w temperaturze 15 °C - max 860 g/ml - temperatura zapłonu - min 56°C - lepkość kinetyczna w 20°C - max 6,0 mm2/s - pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałość dest. - max 0,30 - zawartość siarki nie więcej niż - 0,20% (m/m) - zawartość wody nie więcej niż - 200 mg/kg - zawartość zanieczyszczeń stałych nie więcej niż 24 mg/kg - oznaczenie pozostałości po spopieleniu 0,01%(m/m) - skład frakcyjny: a) do temperatury 250°C - max 65% (V/V) b) do temperatury - min 85% (V/V) - temperatura płynięcia - n.w-20°C Proszę o dołączenie odpisu ze świadectwa jakości. Podając cenę oleju opałowego należy wyszczególnić cenę producenta zamieszczoną na polskiej stronie internetowej, dostępnej w każdym czasie do wglądu przez zamawiającego oraz marżę jako czynnik stały(w zł.)-marża nie może być wartością ujemną, ani równą zero. Cenę podać należy na dzień 8 luty 2010 r., potwierdzoną wydrukiem z tego dnia ze strony producenta. Ilość zamawianego oleju 90 000 litrów..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zakup i dostawę oleju opałowego w terminie od lutego 2010 roku do końca grudnia 2010, w formie bezpośredniego tankowania do zbiorników w kotłowniach zlokalizowanych na terenie gminy Stawiski tj.:

- Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach (20.0000 l)

- Szkole Podstawowej w Stawiskach (29.000 l),

- Szkole Filialnej w Jurcu Szlacheckim (7.000 l ),

- Szkole Filialnej w Sokołach (8.000 l),

- Przedszkolu Miejskim w Stawiskach (10.000 l ),

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiskach (4.000 l),

- budynku po byłej szkole w Rostkach (4.000 l)

- Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach (8.000 l).

Szczegółowe terminy dostaw oraz ilość zamawianego paliwa będą uzgadniane w porozumieniu z wyznaczonym pracownikiem poszczególnych jednostek budżetowych w terminie do 24 godzin od daty złożenia zamówienia telefonicznego lub faxem. 3.3. Parametry oleju opałowego: - olej opałowy lekki - wartość opałowa - nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg - gęstość w temperaturze 15 °C - max 860 g/ml - temperatura zapłonu - min 56°C - lepkość kinetyczna w 20°C - max 6,0 mm2/s - pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałość dest. - max 0,30 - zawartość siarki nie więcej niż - 0,20% (m/m) - zawartość wody nie więcej niż - 200 mg/kg - zawartość zanieczyszczeń stałych nie więcej niż 24 mg/kg - oznaczenie pozostałości po spopieleniu 0,01%(m/m) - skład frakcyjny: a) do temperatury 250°C - max 65% (V/V) b) do temperatury - min 85% (V/V) - temperatura płynięcia - n.w-20°C.

Proszę o dołączenie odpisu ze świadectwa jakości.

Podając cenę oleju opałowego należy wyszczególnić cenę producenta zamieszczoną na polskiej stronie internetowej, dostępnej w każdym czasie do wglądu przez zamawiającego oraz marżę jako czynnik stały (w zł.) - marża nie może być wartością ujemną, ani równą zero.

Cenę podać należy na dzień 8 luty 2010 r., potwierdzoną wydrukiem z tego dnia ze strony producenta.

Ilość zamawianego oleju 90 000 litrów.

Zamówienie uzupełniające nie większe niż 20 % zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 31.12.2010.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału Wykonawca winien do oferty dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Uwaga: w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie w/w dokumenty musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

2) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie w/w dokumenty musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie

3) odpowiednie zezwolenia ( jeśli są wymagane ) na wykonywanie czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia:

Uwaga: w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie warunek udziału w postępowaniu muszą spełnić łącznie wszyscy Wykonawcy występujący wspólnie

4) Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ

5) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 2 do SIWZ

Uwaga: W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie w/w oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie

Uwaga: Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokument jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. Jeżeli dokumenty podpisuje osoba nie wymieniona w dokumentach z pkt. 1, należy załączyć upoważnienie do podpisu dla tej osoby. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów wymienionych w pkt. 1 i 2 złoży dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, stwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykaz sprzętu - wg załączonego do SIWZ druku - załącznik nr 4

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- koncesję, zezwolenie lub licencję

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Odpis ze świadectwa jakości oleju opałowego.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stawiski.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski 18-520 Stawiski Pl. Wolności 13/15 sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski 18-520 Stawiski Pl. Wolności 13/15 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Z up. Burmistrza

Grzegorz MalinowskiStawiski, dn. 04 luty 2010r.

 

 

ZGK 26/2010

 

 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

 

Dot. Przetargu nieograniczonego na zakup oleju opałowego w ilości 90.000 litrów.

 

Zgodnie z art.38 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie:

 

1.    Czy Zamawiający dopuści zmianę w sposobie kalkulowania ceny ofertowej?

 

 

Zamawiający nie dopuści zmiany w sposobie kalkulowania ceny ofertowej.

 

 

Z up. Burmistrza

Grzegorz Malinowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 2 lut 2010 13:32
Data opublikowania: wtorek, 2 lut 2010 13:55
Data edycji: czwartek, 4 lut 2010 10:07
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 maj 2010 13:41
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2039 razy
Ilość edycji: 1