BIP Gminy Stawiski

Przetarg ustny ograniczony, (…) na sprzedaż garażu o powierzchni 17,60m2, znajdującego się przy ul. Plac wolności 9 w Stawiskach, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku...

Stawiski, dnia 22 grudnia 2009r.

GN 7144 – 1/09

BURMISTRZ STAWISK

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) oraz zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Stawiskach Nr LIII/214/09 z dnia 23 października 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, Burmistrz Stawisk

ogłasza

przetarg ustny ograniczony, na rzecz współwłaścicieli udziałów w nieruchomości, na sprzedaż garażu o powierzchni 17,60m2, znajdującego się przy ul. Plac wolności 9 w Stawiskach, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu oznaczonej numer 555 o powierzchni 0,0474 ha,

Dla nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW 1016.

Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.

W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa nieruchomość położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe.

Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 2 000,00 zł

Wysokość wadium wynosi 400,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 20,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 25 stycznia 2010r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ulicy Pl. Wolności 13/15, sala konferencyjna.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

1) wpłacenia wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. kwoty 400,00 złotych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Stawiskach nr 93876210220031609720000030 w BS Pątnica O/Stawiski w terminie do dnia 20 stycznia 2010r. (włącznie - decyduje data wpływu na rachunek bankowy);

2) złożenia w terminie do dnia 20 stycznia 2010r. (włącznie) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stawiskach:

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu,

- zgłoszenia uczestnictwa w przetargu,

- dowodu wniesienia wadium,

- aktualnego odpisu księgi wieczystej potwierdzającego posiadanie udziałów w nieruchomości, wystawionego nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu składania dokumentów

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone, w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wpłacone wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu. Ponadto osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Informacja taka byłaby podana do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stawiski (www.bip.stawiski.pl)

Uzasadnienie wyboru formy przetargu ustnego ograniczonego.

Rada Miejska w Stawiskach wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości położonej w Stawiskach przy ulicy Plac Wolności 9, stanowiącej własność Gminy Stawiski, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW 1016, tj. pomieszczenia gospodarczego o wielkości 17,60 m2 i udziału w częściach wspólnych budynku oraz działki oznaczonej nr 555, w drodze przetargu ograniczonego w stosunku do współwłaścicieli pozostałych udziałów. Wybrana została forma przetargu ustnego ograniczonego, do którego mogą przystąpić współwłaściciele pozostałych udziałów.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 od dnia 22 grudnia 2009 r. do dnia 25 stycznia 2010r. oraz zostanie opublikowane w BIP Gminy Stawiski www.bip.stawiski.pl.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, pokój 8 lub tel.: 086 278 5223 w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

 

Data powstania: środa, 23 gru 2009 11:30
Data opublikowania: środa, 23 gru 2009 11:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 maj 2010 13:41
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1998 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.