BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk (przebudowa ulic Pocztowej, Reymonta, Nowoprojektowanej i Witosa)

Stawiski, dn. 10 listopad 2009r.

 

BI. 7331-28-1/04/09

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA STAWISK

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) a także  art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 80 , poz. 717 z późn. zmianami / Burmistrz Stawisk

 

Z A W I A D A M I A

 

że w dniu 10 listopada 2009  r zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Stawiski  w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację  inwestycji polegającej na przebudowie ulic Pocztowej, Reymonta, Nowoprojektowanej i Witosa o łącznej długości 1114,2 m, polegająca na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego, chodników, wjazdów bramowych, zieleńców i przebudowie urządzeń telekomunikacyjnych oraz budowie kanalizacji deszczowej o długości 1022 m z przykanalikami, na terenie obejmującym 1026/1,1029,407,1030,1027/1,527,477/2,176,205,207,406/2,357,165 i 1028 ,położonym w m. Stawiski w ten sposób, że w części dotyczącej ustalenie nieruchomości, na których planowana jest realizacja inwestycji, rozszerza się wykaz o działkę nr 1021/4 stanowiącą część pasa drogowego.

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach , ul. Plac Wolności 13/15 , pokój nr 13 w godzinach 7.30-15.45 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk w terminie trzech dni od daty opublikowania.

 

 

BURMISTRZ STAWISK

MAREK WASZKIEWICZ

Data powstania: poniedziałek, 16 lis 2009 10:31
Data opublikowania: poniedziałek, 16 lis 2009 10:32
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 sty 2010 08:38
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2494 razy