BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk (budowa wodociągu z przyłączami relacji Poryte-Budziski - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych)

Stawiski, dn. 2009-11-06

 

OŚR. 7624-6/09

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź.zm./ i w związku z art. 73 ust.1 i 74 ust. 3 oraz art. 3 ust.1 pkt 11 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) Burmistrz Stawisk

 

zawiadamia,

 

że w dniu 30 października 2009r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Stawiski  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu z przyłączami relacji Poryte-Budziski na działkach nr geod. 76,36, 38, 79, 39, 41 obręb Budziski oraz na działkach nr geod. 52, 51/8, 51/1, 252, 255, 254, 263, 265, 138, 256, 270, 280, 291, 275, 276 obręb Poryte, gmina Stawiski.

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach , ul. Plac Wolności 13/15, pokój nr 13 w godzinach 7.30-15.45 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk.

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tut. Urząd wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie oraz Starosty Kolneńskiego o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie

14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: piątek, 6 lis 2009 15:45
Data opublikowania: piątek, 6 lis 2009 15:47
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 sty 2010 08:38
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2659 razy