BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Stawiski do Miejskiego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Stawiskach oraz Szkoły Podstawowej w Porytem w roku szkolnym 2009/2010"

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.    1) NAZWA I ADRES:  

Burmistrz Stawisk

Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski

woj. podlaskie

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.stawiski.pl

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów z terenu Gminy Stawiski do Miejskiego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Stawiskach oraz Szkoły Podstawowej w Porytem w roku szkolnym 2009/2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz oraz odwóz uczniów z terenu Gminy Stawiski do Miejskiego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Stawiskach oraz Szkoły Podstawowej
w Porytem w roku szkolnym 2009/2010 na trasach określonych szczegółowo
w harmonogramie zamieszczonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie
        25.06.2010r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.      Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad:

1)      udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców;

2)      ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

2.      Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły SPEŁNIA-NIE SPEŁNIA, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

3.      Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

1.      Wypełniony Formularz Ofertowy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ.

2.      Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp. Wykonawca składa oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

3.      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.      Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.      Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.      Udokumentować doświadczenie w zakresie przewozu osób w okresie ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu), a w przypadku prowadzenia działalności krócej niż 3 lata, w okresie jej prowadzenia. Powyższe należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.

7.      Wykaz środków transportu (Załącznik Nr 4 do SIWZ) o wymaganym standardzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie wraz z ważnymi polisami OC+NW oraz kserokopiami dowodu rejestracyjnego pojazdu.

8.      Oświadczenie o zastępczych środkach transportu zgodnie z Załącznik Nr 5 do SIWZ.

9.      Zaakceptowany wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ.

10.  Wykaz pracowników uprawnionych do realizacji zamówienia (Załącznik Nr 7 do SIWZ).

11.  Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności..

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stawiski.pl.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski pok.12 (I piętro).

IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

16 października 2009r. do godz. 09:00

<;span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>miejsce:

Urząd Miejski w Stawiskach

ul. Plac Wolności 13/15 18-520 Stawiski

sekretariat (I piętro).

 

IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Stawiski, 08 października 2009r.

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

Data powstania: piątek, 9 paź 2009 08:42
Data opublikowania: piątek, 9 paź 2009 09:45
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 paź 2009 15:36
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1973 razy