BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek (Stawiskiski ulica Wiejska, Barzykowo)

Stawiski, dnia 09 czerwca 2009 r.

GN 7240 – 32/09

BURMISTRZ STAWISK

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

ogłasza

 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

Działki położonej w Stawiskach przy ulicy Wiejskiej 10, oznaczonej numerem geodezyjnym 542 o pow. 0,0203 ha, działka budowlana zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym, zakwalifikowana jako obiekt o wartościach kulturowych, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW 1053.

Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.

W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo.

Cena wywoławcza netto 20 000,00 zł. + VAT /22 %/

Wysokość wadium wynosi 4 000,00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia 200,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 16 lipca 2009r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

 

 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

Działki położonej w Barzykowie, oznaczonej numerem geodezyjnym 126 o pow. 0,5100 ha, rodzaj użytków – Ls, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW 27926.

Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.

W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym na cele rolne.

Cena wywoławcza netto 6 000,00 zł

Wysokość wadium wynosi 1200, 00 zł

Minimalna wysokość postąpienia 60,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 16 lipca 2009r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest okazanie:

-        Okazanie dowodu wpłaty wadium,

-        W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,

-        W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wadium należy wpłacić na rachunek nr 93876210220031609720000030 w BS Pątnica o/Stawiski do dnia 10 lipca 2009r. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone, w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 Wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wpłacone wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu. Ponadto osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg może się odbyć, chociażby do przetargu przystąpił tylko jeden uczestnik spełniający warunki określone w ogłoszeniu. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Informacja taka byłaby podana do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 od dnia 15 czerwca 2009r. do dnia 16 lipca 2009r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, pokój 8 lub telefonicznie tel.: 086 278 5223.

BURMISTRZ STAWISK
Marek Waszkiewicz
Data powstania: poniedziałek, 15 cze 2009 07:42
Data opublikowania: poniedziałek, 15 cze 2009 08:49
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 sie 2009 08:32
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 3265 razy