BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulic na terenie miasta Stawiski

Przebudowa ulicy Pocztowej i Reymonta w Stawiskach


Stawiski: Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski

Numer ogłoszenia: 188830 - 2009; data zamieszczenia: 10.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Stawiskach , Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, woj. podlaskie, tel. 086 2785050.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy ulicy Pocztowej i Reymonta oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Pocztowej i Reymonta w mieście Stawiski. Zakres robót obejmuje wykonanie:

1. Kanalizacja deszczowa:
a) rurociągi PVC typ S, D 400mm - 233m;
b) rurociągi PVC typ S, D 315mm - 600m;
c) rurociągi PVC typ S, D 250mm - 158m;
d) studnie rewizyjne d 1200mm - 16szt;
e) studnie ściekowe z wpustem d 500mm - 23szt;
f) separator zawiesiny i substancji ropopochodnych - 2 x po 1 komplecie;

2. Przebudowa ulic:
1) ulica Pocztowa: szer. 6m odc. w km 0+000-0+488,35 - nawierzchnia brukowcowa, która będzie wzmocniona kruszywem stab. mech. w stosunku 1:1, kruszywo naturalne i łamane przy średniej grubości 12cm, na odcinku gdzie projektowana jest nawierzchnia zachodzi z bruku będzie wykonane koryto i podbudowa z kruszywa grubości 25cm; na tak przygotowanych podbudowach będzie wykonana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wiążąca gr. 3cm i warstwa ścieralna gr. 3cm. Ulica będzie posiadała krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej z oporem. Chodniki będą z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce piaskowej z obrzeżami 6x20. Zjazdy z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej oraz na podbudowie z kruszywa łamanego i naturalnego 1:1 gr. 25cm. Zjazdy obramowane obrzeżem 8x30. Nowe zieleńce-trawniki zgodnie z planem sytuacyjnym.

2) ulica Reymonta: szer. 6m odc. w km 0+000-0+418,61 - nawierzchnia jest gruntowa naturalna wzmocniona pospółką.Na ulicy będzie wykonane koryto na średnią głębokość 35cm. Następnie będzie wykonana podbudowa kruszywem stab. mech. w stosunku 1:1, kruszywo naturalne i łamane przy średniej grubości 25cm, na tak przygotowanych podbudowach będzie wykonana nawierzchnia bitumiczna warstwa wiążąca gr 3cm i warstwa ścieralna gr. 3cm. Ulica będzie posiadała krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej z oporem. Chodniki będą z kostki brukowej gr 6cm na podsypce piaskowej z obrzeżami 6x20. Zjazdy z kostki brukowej gr 8cm na podsypce cementowo - piaskowej oraz na podbudowie z kruszywa łamanego i naturalnego 1:1 gr. 25cm. Zjazdy obramowane obrzeżem 8x30. Nowe zieleńce-trawniki zgodnie z planem sytuacyjnym.

Zadanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ oraz STT i STWiOR stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ i przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokoci 20 000,00zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych). Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art.45 ust.6 ustawy, tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42 poz. 275).

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Piątnicy O/Stawiski Nr 93 8762 1022 0031 6097 2000 0030. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, woj. podlaskie w pok. 13 lub dołączyć do oferty. Nie wniesienie wadium w terminie lub w inny sposób niż określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Pzp, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art.24 ust.4 ustawy Pzp.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art.22 ust.1 ustawy Pzp.

1. Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad:
1) udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót drogowych i robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców).
a) dysponowaniem w celu wykonania zamówienia przynajmniej po jednej osobie posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności sanitarnej i drogowej.
2) ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły SPEŁNIA-NIE SPEŁNIA, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

3. Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp do oferty dołączyć należy:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Pzp (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

6) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada Wykonawca lub jakimi będzie dysponował Wykonawca.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy:

1) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie dróg i kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.) Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.

2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach: a) drogownictwo b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji kanalizacyjnych, oraz zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do oferty dołączyć należy:

1) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stawiski.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Stawiskach 18-520 Stawiski Plac Wolności 13/15 woj. podlaskie.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

01 lipca 2009 roku godzina 09:00

miejsce:
Urząd Miejski w Stawiskach
18-520 Stawiski ul. Plac Wolności 13/15 woj. podlaskie
pokój nr 13, I piętro


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert.

Burmistrz Stawisk
Marek WaszkiewiczData powstania: środa, 10 cze 2009 15:15
Data opublikowania: piątek, 12 cze 2009 12:41
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 lip 2009 08:19
Opublikował(a): Agnieszka Rutkowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Rutkowska
Artykuł był czytany: 2451 razy