BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowegoStawiski: Udzielenie kredytu długoterminowego
Numer ogłoszenia: 186060 - 2009; data zamieszczenia: 09.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Stawisk, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, woj. podlaskie, tel. 086 2785511.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.stawiski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 737 054,00zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt cztery złote) przeznaczonego na:

1) spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich - 678 230,00zł (sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści złotych);

2) zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi powiatowej nr 1856 B Poryte Szlacheckie, Hipolitowo, Budy Poryckie - Budy Stawiskie do drogi krajowej nr 61 na odcinku o długości 6,828km - 1 058 824,00zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote).

 

Spłata w/w kredytu długoterminowego będzie następowała od 01.01.2010r. do 31.12.2019r. w ratach miesięcznych -119 rat po 14 475,00zł i 1 rata 14 529,00zł płatnych w ostatnim dniu każdego miesiąca..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 120.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ustawy).

Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: SPEŁNIA-NIE SPEŁNIA w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

1) Wykonawcy przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo określające strony umowy, cel działania, sposób ich współdziałania, zakres przewidziany do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców);

2) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy;

3) oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;

4) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Nie spełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania..

·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1) wypełniony formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ);

2) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art.22 ustawy i nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy (Załącznik Nr 2 do SIWZ);

3) koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym;

4) pełnomocnictwo w przypadku występowania Wykonawców jako Konsorcjum - jeżeli dotyczy; 5) projekt umowy kredytu z harmonogramem spłaty kredytu..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stawiski.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15 18-520 Stawiski.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

19 czerwca 2009 roku do godziny 12:00

miejsce: Urząd Miejski w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski pokój nr 19 I piętro.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Burmistrz Stawisk
Marek WaszkiewiczData powstania: wtorek, 9 cze 2009 17:44
Data opublikowania: wtorek, 9 cze 2009 21:21
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 cze 2009 08:30
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Agnieszka Rutkowska
Artykuł był czytany: 2077 razy