BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie (budowa stacji bazowej PTK CENTERTEL)

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stawiski, dn. 2009-04-16

BI.7331-19/09

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZ STAWISK

 

Zgodnie z art. 49 i w związku z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) a także  art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 80 , poz. 717 z późn. zmianami / Burmistrz Stawisk

 

Z A W I A D A M I A

 

że w dniu 01 kwietnia 2009r zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Polskiej Telefonii Komórkowej CENTERTEL Sp.zo.o w Warszawie ul. Skierniewicka 10a w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej PTK CENTERTEL Sp.zo.o nr 11967/10077 „STAWISKI” w Kuczynach na terenie działki o nr. geod. 9 położonym we wsi Kuczyny gm. Stawiski.

 

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach , ul. Plac Wolności 13/15 , pokój nr13 w godzinach 7.30-15.45 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

BURMISTRZ STAWISK

MAREK WASZKIEWICZ

Data powstania: czwartek, 16 kwi 2009 11:20
Data opublikowania: czwartek, 16 kwi 2009 11:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 lip 2009 08:48
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2746 razy