BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Stawiski

Stawiski: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Stawiski w miejscowościach Barzykowo, Chmielewo, Skroda Mała, Poryte ul. Strażacka, Rogale.
Numer ogłoszenia: 93600 - 2009; data zamieszczenia: 06.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Stawiskach , Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, woj. podlaskie, tel. 086 2785050.

Adres strony internetowej zamawiającego: wrg-umstawiski@stawiski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Stawiski w miejscowościach Barzykowo,Chmielewo,Skroda Mała,Poryte ul. Strażacka ,Rogale.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres robót obejmuje wykonanie:
Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rogale o długości 1 111mb
- podbudowa warstwy górnej z kruszywa naturalnego i łamanego grubości 12cm 50% łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości średniej 12cm (szerokość podbudowy 3,30m, 3,80m i 4,30m) i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 grubości 5cm i szerokości 3,0m, 3,5m i 4,0m. W całej lokalizacji obustronne pobocza szerokości 0,75m;
- zjazdy 22szt. żwirowe o grubości 18cm.
Przebudowę ulicy Strażackiej w miejscowości Poryte o długości 588mb:
- podbudowa warstwy górnej z kruszywa naturalnego i łamanego grubości 12 cm 50% łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości średniej 12 cm (szerokość podbudowy 5,30 m) i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 grubości 5 cm i szerokości 5,0 m . W całej lokalizacji obustronne pobocza szerokości 1,0 m;
- zjazdy 28 sztuk żwirowe o grubości 18 cm.
Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Skroda Mała o długości 1 442mb:
- podbudowa warstwy górnej z kruszywa naturalnego 8cm 50% łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości średniej 8cm (szerokość podbudowy 3,80m i 4,30m), podbudowa warstwa dolna z kruszywa naturalnego grubości 10cm i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 grubości 5cm i szerokości 3,50m i 4,0m, obustronne pobocza szerokości 0,75m;
- podbudowa warstwa dolna grubości 10 cm (szerokość podbudowy 3,80m) odcinek o długości 285 mb z destruktu;
- zjazdy 26 sztuk żwirowe grubości 18cm.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barzykowo o długości 582mb:
- podbudowa warstwy górnej z kruszywa naturalnego 8cm 50% łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości średniej 8cm (szerokość podbudowy 5,30 m), podbudowa warstwa dolna z kruszywa naturalnego grubości 10cm i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 grubości 5cm i szerokości 5,0m, obustronne pobocza szerokości 0,75m;
- zjazdy 32 sztuki żwirowe grubości 18cm.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chmielewo o długości 197mb:
- podbudowa warstwy górnej z kruszywa naturalnego 8cm 50% łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości średniej 8cm (szerokość podbudowy 5,30m), podbudowa warstwa dolna z kruszywa naturalnego grubości 10cm i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 grubości 5cm i szerokości 5,0m, obustronne pobocza szerokości 0,75m;
- zjazdy 11 sztuk żwirowe grubości 18cm.
Łączna długość przebudowywanych dróg gminnych 3 920mb.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 1. 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy).
  Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w pkt V SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Nie spełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
  - Wykonawcy przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo określające strony umowy, cel działania, sposób ich współdziałania, zakres przewidziany do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców);
  - w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 1-9 ustawy;
  - oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;
  Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na (Wykonawcę) w miejscu np.: (nazwa i adres Wykonawcy) należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
 4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art.93 ust.4 ustawy.

 5. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

 6. Każda zapisana strona (kartka) oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami.

 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 1. wypełniony formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ);

 2. szczegółowy kosztorys

 3. pełnomocnictwo w przypadku występowania Wykonawców jako Konsorcjum;

 4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert i potwierdzony stan istniejący na dzień przetargu przez właściwy urząd potwierdzający aktualność danych dokumentów);

 5. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art.22 ust.1 pkt 1-3 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy (Załącznik Nr 3 do SIWZ);

 6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

 7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

 8. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

 9. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

 10. wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie min. 3 zadania (Załącznik Nr 4 do SIWZ);

 11. wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z kopiami uprawnień osób do kierowania robotami i aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do odpowiedniej Izby samorządu zawodowego (Załącznik Nr 5 do SIWZ);

 12. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada Wykonawca lub będzie dysponował Wykonawca (Załącznik Nr 6 do SIWZ);

 13. polisa a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz dowód bankowy potwierdzający opłatę polisy;

 14. zaakceptowany wzór umowy (Załącznik Nr 7 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stawsiki.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Stawiskach , Plac Wolności 13/15 , 18-520 Stawiski,pokój nr 13, I piętro.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15 , 18-520 Stawiski,pokój nr 13, I piętro.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

MAREK WASZKIEWICZ
BURMISTRZ STAWISKStawiski, dnia 22 kwietnia 2009r.

BI.3410-4/09

 

 

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zmówienia zamieszczonej na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl  Zamawiającego dotyczące postępowania nr  BI.3410-4/09 „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Stawiski w miejscowościach Barzykowo, Chmielewo, Skroda Mała, Poryte ul. Strażacka, Rogale.”

 

 

 

W Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zmówienia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego prostuje się następującą omyłkę pisarską:

 

Jest:

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieorganiczny w BZP Nr 148333-2008, na stronie internetowej  www.stawiski.pl na zamówienie pn.: „Przebudowa ulic w mieście: Projektowana i Witosa przedkładam niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania oraz informujemy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki  zawarte w dokumentacji przetargowej jako wyłączną podstawę procedury przetargowej.

Powinno być:

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieorganiczny w BZP Nr 93600-2009, na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl na zamówienie pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Stawiski w miejscowościach Barzykowo, Chmielewo, Skroda Mała, Poryte ul. Strażacka, Rogale.” przedkładam niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania oraz informujemy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji przetargowej jako wyłączną podstawę procedury przetargowej.

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 7 kwi 2009 08:34
Data opublikowania: czwartek, 9 kwi 2009 08:07
Data edycji: czwartek, 23 kwi 2009 11:21
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 kwi 2009 15:30
Opublikował(a): Agnieszka Rutkowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Rutkowska
Artykuł był czytany: 2180 razy
Ilość edycji: 1