BIP Gminy Stawiski

Przetarg nieograniczony na dostawę kostki polbruk, krawężników i obrzeży.

Stawiski: DOSTAWA KOSTKI POLBRUK, KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY
Numer ogłoszenia: 90002 - 2009; data zamieszczenia: 02.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Stawiskach , Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, woj. podlaskie, tel. 086 2785050.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.stawiski.pl
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.stawiski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA KOSTKI POLBRUK, KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa następujących materiałów polbrukowych ogółem: 1) kostka szara 6 cegiełka - 1292 m2; 2) kostka szara 8 cegiełka - 355 m2; 3) krawężnik najazdowy 15x20x100 - 250 szt.; 4) krawężnik skośny lekki 15x22 - 72 szt.; 5) krawężnik lekki szary 15x30x100 - 534 szt.; 6) obrzeża szare 6x20 - 423 szt. Zakres (ilość, asortyment) poszczególnych dostaw ustalana będzie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego każdorazowo faxem na wykonanie konkretnego przedmiotu dostawy wraz ze wskazaniem miejsca dostawy na terenie Stawisk..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.30.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 27.04.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 3) posiadają niezbędny potencjał techniczny i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy). 2. Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą SPEŁNIA-NIE SPEŁNIA w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 10 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki Wykonawca spełnił. 3. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba że ich nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. 4. Nie spełnienie chociaż jednego z ww warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę. 6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 1) Wykonawcy przedłożą wraz z oferta umowę określającą strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania oraz zakres przewidzianych do wykonania przez każdego z nich prac, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców); 2) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 1-9 ustawy; 3) oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; 4) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego (umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą). 7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i założeniem oferty, z zastrzeżeniem art.93 ust.4 ustawy. 8. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 9. Każda zapisana strona (kartka) oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami. 10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1) wypełniony formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ); 2) kosztorys ofertowy (Załącznik Nr 2 do SIWZ); 3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie wczesnej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); 4) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art.22 ust.1 i art.24 ust.1 ustawy (Załącznik Nr 3 do SIWZ); 5) wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca dostawy a także załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (Załącznik Nr 4 do SIWZ); 6) atesty na produkowane materiały; 7) zaakceptowany wzór umowy (Załącznik Nr 5 do SIWZ). Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stawiski.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Stawiskach Plac Wolności 13/15 18-520 Stawiski pokój nr 12, I piętro.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Stawiskach Plac Wolności 13/15 18-520 Stawiski pokój nr 12, I piętro.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..

 

MAREK WASZKIEWICZ
BURMISTRZ STAWISK

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 2 kwi 2009 15:57
Data opublikowania: czwartek, 2 kwi 2009 16:06
Data edycji: piątek, 10 kwi 2009 14:22
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 cze 2009 18:03
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 1868 razy
Ilość edycji: 1

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.