BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu na kredyt długoterminowy (18.03.2009r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Stawiski, dnia 18.03.2009r.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Urząd Miejski

w Stawiskach

 

1) Zamawiający:

a) pełna nazwa zamawiającego:

Burmistrz Stawisk

 

b) REGON: |__0_|_0__|__0_|_5_|_2__|__8_|_8__|__3_|_0__|

 

c) kod, miejscowość, województwo, powiat:

18-520            Stawiski                          podlaskie                    kolneński

 

d) ulica, nr domu, nr lokalu:

 

ul. Plac Wolności 13/15

 

e) internet: http://___________________________________                    e-mail: ____________@_________________________

                        086

f) numer kierunkowy  ____________      

278-50 - 20                                                               278-55-33

 tel. ________________________________                                   faks _________________________________________                                              

 

2) Ogłoszenie o planowanych zamówieniach publicznych (ZP-190) o wartości powyżej 500 000 euro, dotyczące tego postępowania, zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Nr |___|___|___|                     rok wydania |___|___|___|___|                               poz. |___|___|___|___|___|___|

 nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach publicznych

 

3) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

 

a) imię i nazwisko: Iwona Ofman

                  

b) telefon: 086 – 278 – 50 - 20

 

c) e-mail: _____________@_________________________         

 

e) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: |___|_7__| : |__3_|_0__|   -  |__1_|_5__| : |_4__|__5_|

 

4) Postępowanie będzie prowadzone   z zastosowaniem  preferencji krajowych                bez zastosowania preferencji krajowych  


 

5) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

usługi bankowe polegające na udzieleniu kredytu długoterminowego  w wysokości  4.334.329zł. przeznaczonego na :

- 678.230zł. – spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich;

- 1.325.870zł. – zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski”;

- 583.229zł. – zadanie inwestycyjne „Przebudowa nawierzchni na drogach Barżykowo, Skroda Mała, Chmielewo w kierunku Sokolichy, Poryte ul. Strażacka, Rogale”;

- 1.213.000zł. – zadanie inwestycyjne „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1856 B Poryte Szlacheckie, Hipolitowo, Budy Poryckie – Budy Stawiskie do drogi krajowej nr 61 na odcinku o długości 6,828 km”;

- 534.000zł. – zadanie inwestycyjne „Moje boisko – Orlik 2012”.

 

Spłata w/w kredytu długoterminowego od 01.01.2010r. do 31.12.2019r. w ratach miesięcznych –119 rat po 36.000zł. i 1 rata 50.329zł. płatnych w ostatnim dniu każdego miesiąca

Polska Norma (lub norma ISO) _____________________________                  PKWiU: |___|___| . |___|___| . |___|

 

miejsce realizacji zamówienia:

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

rodzaj zamówienia:      roboty budowlane                            dostawy              usługi

 

  Dopuszcza się składanie ofert częściowych, liczba zadań: ________

 

  dopuszcza się składanie ofert równoważnych  dopuszcza się składanie ofert wariantowych

                                                                                              warunki minimalne

                                                                                 

 

6) Termin (okres) realizacji zamówienia: lipiec 2009r.

 pożądany

 

7) Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium:

 

 w wysokości: ___________________________ zł.

 

słownie: _________________________________________________________________________________________________ zł.

 

 8) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

                                                                                                          

 cena (koszt) (100 pkt)                                                                                         ____100__%

 

                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                             suma 100 %

 

9)  Środki finansowe na realizację zamówienia przyznane zostały na podstawie umowy międzynarodowej lub pochodzą ze środków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

 

Umowa: ___________________________________________________________________________________________________

 

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

a) formularz można odebrać:

 

  osobiście w siedzibie zamawiającego,  nr lokalu: ____________________

 

  innym  miejscu:_______________________________________________

 

  pocztą elektroniczną, adres:_______________ @ ____________________

 

  faksem: _______________________________________________

 

lub za zaliczeniem pocztowym.

 

b) cena formularza: _____________________

 

słownie: __________________________________________________________________________________________________ zł.

 

11) W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy, spełniający następujące warunki:

Złożą oświadczenie, że nie są wykluczeni z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Oferta winna zawierać łączny koszt udzielonego kredytu z  uwzględnieniem odsetek, prowizji bankowych, marż itp. oraz

harmonogramu spłat razem z odsetkami . WIBOR 1 miesięczny na dzień  01.04.2009r. Uruchomienie kredytu na dzień  31.07.2009r.

 

12) Miejsce i termin składania ofert:

a)      miejsce składania:

 

siedziba zamawiającego (nr lokalu): 19

                     

b) w terminie do: |_2__|_0__|_0__|9 _|  . |_0_|_4 |  . |_0_|_7__|    godz. |__1_|__2_| : |_0__|_0__|

 

13) Miejsce i termin otwarcia ofert:

a)      miejsce otwarcia :

 

w siedzibie zamawiającego (nr lokalu): 19

 

b) data: jak data składania ofert,   godz. |_1__|__4_| : |__0_|__0_|

Informacje dodatkowe: 1. Rada Miejska podjęła Uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (Uchwała RM w Stawiskach Nr XLII/167/09 z 26.02.2009r. Gmina uzyskała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o możliwości spłaty kredytu i sfinansowania deficytu budżetu Gminy Stawiski na 2009r.

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: środa, 18 mar 2009 08:57
Data opublikowania: środa, 18 mar 2009 09:23
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 maj 2009 09:33
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2528 razy