BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie (budowa boiska sportowego ORLIK 2012 c.d.)

O B W I E S Z C Z E N I E

Stawiski, dn. 2009-02-09

 

BI. 7331-5/09

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA STAWISK

 

Zgodnie z art. 49 i w związku z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) a także  art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. nr 80 , poz. 717 z późn. zmianami / Burmistrz Stawisk

 

Z A W I A D A M I A

 

że w dniu 05 lutego 2009r  zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek GMINY STAWISKI , 18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację  inwestycji polegającej na budowie boiska sportowych ORLIK 2012 wraz infrastruktura techniczną i budynkiem zaplecza na terenie działek o nr. geod.649,648/2,960/16 położonym w m. Stawiski ul. Polowa 21.

 

Celem zapewnienia  czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach , ul. Plac Wolności 13/15 , pokój nr 13 w godzinach 7.30-15.45 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

Data powstania: poniedziałek, 9 lut 2009 10:15
Data opublikowania: poniedziałek, 9 lut 2009 10:18
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 sie 2009 08:29
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2758 razy