BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie (Przebudowa /modernizacja/ zbiornika wodnego na rzece Dzierzbia c.d)

Stawiski, dn

Stawiski, dn. 2009-01-05

 OŚR. 7624-14/08/09

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

                Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź.zm./ w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  Nr 199, poz. 1227)   Burmistrz Stawisk 

                                        

zawiadamia

 

że zebrano wszystkie materiały dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia p.n. ,,Przebudowa (modernizacja) zbiornika wodnego na rzece Dzierzbia w km 5+194 w m. Dzierzbia, gm. Stawiski” na terenie działki nr geod. 687, na które Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku,

15-399 Białystok, ul. Handlowa 6 ubiega się o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Działania 125, Schemat II - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

           W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 §1 kpa,  strony postępowania mogą  zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, pokój nr 13, w godzinach pracy Urzędu tj. 730 -1545 i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań  w terminie 7 dni od daty podania do wiadomości  niniejszego obwieszczenia.

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: poniedziałek, 5 sty 2009 13:15
Data opublikowania: wtorek, 6 sty 2009 08:18
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 sie 2009 08:27
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2798 razy