BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Stawiski, dnia 04 listopada 2008 r.


GG 7240 – 52/08

Burmistrz Stawisk

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY


Lp. Nieruchomość z oznaczeniem KW Oznaczenie geodezyjne nieruchomości – nr działki Pow. nieruchomości Położenie miejscowość Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Forma oddania nieruchomości Cena sprzedaży/PLN/ Sposób zapłaty uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 51787 557/1 0,0321 ha Stawiski ul. Plac Wolności 3 Lokal mieszkalny nr 1 W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona na terenie przeznaczonym pod budownictwo Sprzedaż w drodze bezprzetargowej Lokal mieszkalny: 29 477,00 zł, Lokal przynależny: 1 475,00 zł Udział w częściach wspólnych budynku i działki: 2 635,00 zł Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność Sprzedaż na rzecz najemcy - 80 % bonifikaty
2. 1043 525/1, 526/2 0,0485 ha 0,0134 ha Stawiski, ul. Strażacka 5 Lokal mieszkalny nr 1 W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona na terenie przeznaczonym pod budownictwo Sprzedaż w drodze bezprzetargowej Lokal mieszkalny: 19 033,00 zł, Lokal przynależny: 1 041,00 zł Udział w częściach wspólnych budynku i działki: 1 707,00 j.w. j.w.
3. 1043 525/2 0,0620 ha Stawiski, ul. Strażacka 3 Lokal mieszkalny nr 8 j.w Sprzedaż w drodze bezprzetargowej Lokal mieszkalny: 19 187,00 zł, Lokal przynależny: 856,00 zł Udział w częściach wspólnych budynku i działki: 1 782,00 zł j.w j.w
4. 27928 30/12 0,01570 ha Poryte ul. Szkolna 34 Lokal mieszkalny nr 1 j.w. sprzedaż w drodze bezprzetargowej Lokal mieszkalny: 28 765,00 zł, Lokal przynależny: 5 402,00 zł Udział w częściach wspólnych budynku i działki: 3 202,00 zł j.w. j.w.
5. 27926 68/2 0,3234 ha Barzykowo Działka rolna - Ps W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona na terenie przeznaczonym na cele rolne Sprzedaż w drodze przetargu 10 000,00 zł jw  
6. 27926 126 0,5100 ha Barzykowo Działka rolna - Ls j.w Sprzedaż w drodze przetargu 15 000,00 zł j.w  
7. 1053 542 0,0203 ha Stawiski ul. Wiejska 10 Działka budowlana zabudowana W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona na terenie przeznaczonym pod budownictwo Sprzedaż w drodze przetargu 26 000,00 zł + 22 % VAT j.w  


Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości (z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jest jej spadkobiercą i złoży udokumentowany wniosek w terminie do 05 stycznia 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.


Dodatkowe informacja można uzyskać w p. nr 8 Urzędu Miejskiego w Stawiskach lub telefonicznie nr 086 278 52 23

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz
Stawiski, dnia 27 listopada 2008 r.


GN 7240 – 52/08

Informacja
o sprostowaniu omyłki pisarskiej


W wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy opublikowanym na stronie www.bip.stawiski.pl w dniu 20 listopada 2008 r. znak. GG 7240 – 52/08 wystąpiła omyłka pisarska w poz. 4. Podana została powierzchnia działki 0,01570 ha gdzie powinno być 0,1570 ha.

Zastępca Burmistrza
Agnieszka Rutkowska
Data powstania: czwartek, 20 lis 2008 08:02
Data opublikowania: czwartek, 20 lis 2008 15:54
Data przejścia do archiwum: środa, 18 lut 2009 13:47
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 3707 razy