BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie (Budowa hali sportowej w Stawiskach)

     Zgodnie z art.105 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź.zm.) w związku z art. 46a ust. 5 oraz art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z póź. zm.) oraz z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z 2001 roku nr. 142, poz. 1591, z pózn. zmianami. Burmistrz Stawisk

Z A W I A D A M I A


że dla inwestycji p.n. ,,Budowa hali sportowej w Stawiskach’’ na terenie nieruchomości położonej w Stawiskach, ul. Polowa 12 nr działek 675,676,678,710,652,648/1,648/2, na które Gmina Stawiski ubiega się o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji. wydano decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

     Planowane przedsięwzięcie nie jest przedsięwzięciem, o którym mowa w art.51 ust.1 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 roku o Prawo Ochrony Środowiska i nie wymaga przeprowadzenia postępownia w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w wyniku którego wydaje się decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.

     Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15 w pokoju nr 13, w godzinach 730-1545 od poniedziałku do piątku.

      Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Stawisk, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

BURMISTRZ STAWISK
Marek WaszkiewiczStawiski, dn. 2008-11-10
Data powstania: poniedziałek, 10 lis 2008 12:54
Data opublikowania: poniedziałek, 10 lis 2008 13:01
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 sie 2009 08:26
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 3126 razy