BIP Gminy Stawiski

Ogłoszenie (Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w mieście Stawiski)

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociagowej w m. Stawiski

Numer ogłoszenia: 300485 - 2008; data zamieszczenia: 05.11.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Stawiskach , Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, woj. podlaskie, tel. 086 2785050.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociagowej w m. Stawiski.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje wykonanie ; 1 / Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stawiski - rurociągi kanalizacji sanitarnej z rur PCV D 200 mm o długości 229 m - rurociągi kanalizacji sanitarnej z rur PCV D 160 do przyłączy o długości 133 m, 2/ Budowa sieci wodociągowej w m. Stawiski - rurociągi z rur PCV o śr. 110 mm o długości 96 m.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 20.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy: posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia, dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust.1 i 2 ustawy). Ocena spełniania w/w dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w pkt.15 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie ,iż w/w warunki wykonawca spełnił...
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 1. wypełniony formularz ofertowy (ZAŁ. NR 1)
 2. szczegółowy kosztorys ofertowy (ZAŁ.NR 2)
 3. pełnomocnictwo w przypadku występowania Wykonawców jako Konsorcjum
 4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,[wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert i potwierdzony stan istniejący na dzień przetargu przez właściwy urząd potwierdzający aktualność danych dokumentów ],
 5. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu , określone w art. 22 ust. 1 pkt.1-3 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy, (ZAŁ. NR 3)
 6. ustawy aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt4-8 ustawy [wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert];
 7. aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy [wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert]
 8. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń ,że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych , płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego [wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert],
 9. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające ,że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności [ wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert],
 10. wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , że roboty te zostały wykonane należycie (wg zał.4)
 11. wykaz osób ,którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności , wraz z kopiami uprawnień osób do kierowania robotami i aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do odpowiedniej Izby samorządu zawodowego- wg zał. Nr 5, oraz pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych dom wykonania zamówienia , jeżeli wykazie wykonawca wskaże osoby , którymi będzie dysponował.
 12. wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca - wg zał. 6
 13. polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego ,że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz dowód bankowy potwierdzający opłatę polisy.
 14. Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy , wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,
 15. Zaakceptowany wzór umowy zał. nr 7 ...
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.stawiski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miesjki w Stawiskach ,Plac Wolności 13/15 , 18-520 Stawiski , pok. nr 13.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2008 godzina 0900, miejsce: Urząd Miejski w Stawiskach ,Plac Wolnosci 13/15 , 18-520 Stawiski ,pok. nr 13.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Burmistrz Stawisk
Marek WaszkiewiczZapytania do zamówienia pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociagowej w m. Stawiski"
 1. Które odcinki kanalizacji sanitarnej nie będą robione wg mapy kanał grawitacyjny z rur PCV fi 160 wynosi 229mb, w przedmiarach jest 133mb.
 2. Ile jest studzienek PCV typu Wawin - na mapach jest 16 szt, a w przedmiarach jest 0. Studnie podaje się w sztukach a nie metrach - dotyczy pozycji 16 i 17 przedmiaru robót w kanalizacji sanitarnej.
 3. Przedmiar wodociąg - w przedmiarach robót brak jest 2 szt przyłączy wodociągowych z rur PE 40mm o łącznej długości 53mb. Czy te przyłącza będą wykonywane?

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 7 lis 2008 15:26
Data opublikowania: poniedziałek, 10 lis 2008 09:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 gru 2008 08:47
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2040 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.