BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie (przetarg ustny nieograniczony)

Stawiski, dnia 4 listopada 2008 r.

GN 7240 – 51/08

BURMISTRZ STAWISK


Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż:
Działki położonej w Stawiskach przy ulicy Spokojnej, oznaczonej numerem geodezyjnym 463 o pow. 0,0117 ha, rodzaj użytków – B- R IIIb, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW 7568.
Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.
W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo.

Cena wywoławcza netto 3 300,00 zł. + VAT /22 %/

Wysokość wadium wynosi 660,00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia 33,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 08 grudnia 2008 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż:
Działki położonej w Stawiskach przy ul. Spokojnej, oznaczonej numerem geodezyjnym 461/2 o pow. 0,0261 ha, rodzaj użytków – B-R IIIb, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW 21299
Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.
W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo

Cena wywoławcza netto 8 000,00 zł + VAT /22 %/

Wysokość wadium wynosi 1 600, 00 zł

Minimalna wysokość postąpienia 80,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 08 grudnia 2008 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż:
Działki położonej w Stawiskach przy ul. Parkowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 993/9 o pow. 0,0294 ha, rodzaj użytków - B, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW 22195.
Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.
W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo

Cena wywoławcza netto 4 500,00 zł + VAT /22 %/

Wysokość wadium wynosi 900, 00 zł

Minimalna wysokość postąpienia 45,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 08 grudnia 2008 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest okazanie:
  • Dowodu wpłaty wadium,
  • W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,
  • W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Wadium należy wpłacić na rachunek nr 93876210220031609720000030 w BS Pątnica o/Stawiski do dnia 03 grudnia 2008 r. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone, w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
     Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wpłacone wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu. Ponadto osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty zawarcia umowy notarialnej.
     Przetarg może się odbyć, chociażby do przetargu przystąpił tylko jeden uczestnik spełniający warunki określone w ogłoszeniu. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Informacja taka byłaby podana do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 od dnia 4 listopada 2008 r. do dnia 08 grudnia 2008 r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, pokój 8 lub telefonicznie tel.: 086 278 5223.

BURMISTRZ STAWISK
Marek Waszkiewicz
Data powstania: wtorek, 4 lis 2008 14:28
Data opublikowania: wtorek, 4 lis 2008 15:14
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 gru 2008 08:22
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2213 razy