BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie (budowa stawu rybnego)

Stawiski, dn. 2008-10-17


OŚR. 7624-8/08

O B W I E S Z C Z E N I E


     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź.zm.) w związku z art. 46a ust. 5 oraz art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) Burmistrz Stawisk
Z A W I A D A M I A

że dla inwestycji p.n. budowa stawu rybnego typu karpiowego o łącznej produkcji nieprzekraczajacej 3,5 t z 1,0 ha w obrębie miasta Stawiski na działce oznaczonej nr geod. 960/16, wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

     Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15 , pokój nr 13, w godzinach 7.30-15.45.

     Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Stawisk, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz
Data powstania: piątek, 17 paź 2008 14:03
Data opublikowania: piątek, 17 paź 2008 14:11
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 lis 2008 08:05
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2773 razy