BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie (rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Stawiski)

Stawiski, dn. 2008-10-14


OŚR. 7624-12/08

O B W I E S Z C Z E N I E


     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź.zm./ i w związku z art. 46a ust. 5 oraz art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150/ Burmistrz Stawisk zawiadamia, że dla zrealizowanego przedsięwzięcie p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Stawiski, na odcinkach: Barżykowo - Skroda Mała, działki nr 1/2 i 168 położone we wsi Barżykowo i działki nr 11/1, 1/7, 117/2, 129/1, 111/1, 141, 99/1, 106/1, 106/2, 88/1, 124, 105/1, 105/2, 123, 82/1, 111/2, 112/7, 113/2, 101/1, 115/2, 116/1, 117/1, 119, 94/1, 129/2, 127, 107/2, 128, 87/1, 112/4, 112/3 129/3 położone we wsi Skroda Mała oraz Karwowo-Zalesie-Wysokie Małe-Wysokie Duże, działki nr 270/1, 270/2, 273 położone we wsi Karwowo, nr 59, 60/1/ 62 położone we wsi Zalesie, nr 62, 63/1, 63/2, 63/6, 63/7, 63/9, 63/10, 105/5, 105/6, 105/7, 105/16, 112/1, 112/2, 481/1, 481/2, 484, 485, 490, 491, 496/2, 497, 503 położone we wsiach Wysokie Małe i Wysokie Duże” na które Gmina Stawiski złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1. Obszary wiejskie.

nie stwierdza się potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

     Powyższe stanowisko podjęto po wydaniu opinii przez Starostę Kolneńskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie, w których to opiniach nie stwierdzono potrzeby sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

     Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, pokój nr 13 w godzinach 7.30-15.45.

     Na powyższe postanowienie służy stronom zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Stawisk, w terminie 7 dni od daty otrzymania.

     Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz
Data powstania: środa, 15 paź 2008 08:38
Data opublikowania: środa, 15 paź 2008 08:49
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 paź 2008 09:22
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2613 razy