BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie (przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski)

Stawiski, dn. 2008-10-14

OŚR. 7624-7/08


O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź.zm./ w związku z art. 46a ust. 5 oraz art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z póź.zm/ Burmistrz Stawisk
zawiadamia

że zebrano wszystkie materiały dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. ,,Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski” obejmującego przebudowę ulic Pocztowa wraz z przebudową urządzeń telekomunikacyjnych (działki nr 407, 403/2, 404/2, 406/2) , Reymonta i Nowoprojektowana w Stawiskach o długości odpowiednio 486m, 422m i 123,5m – łącznie 1031,5m (działki nr 1026/1, 1021/4, 1029, 407, 1030, 357) oraz budowę kanalizacji deszczowej z wpustami w ulicach: Pocztowa, Reymonta i Nowoprojektowana o łącznej długości 1018m i dwóch separatorów w Stawiskach (działki nr 477/2, 527, 1029, 407, 176, 207, 205) na które Gmina Stawiski ubiega się o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa II. Rozwój infrastruktury transportowej , Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego , Poddziałanie 2..1.2. Lokalna infrastruktura drogowa. (Sporządzenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej) oraz zatwierdzonymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego wytycznymi w zakresie OOŚ.
      W związku z powyższym można zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie do 30 października 2008r.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz
Data powstania: wtorek, 14 paź 2008 08:41
Data opublikowania: wtorek, 14 paź 2008 08:52
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 lis 2008 08:05
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2446 razy