BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Bezpieczna droga do szkoły. IV etap

Stawiski: Przebudowa dróg na terenie gminy. Bezpieczna droga
do szkoły. IV etap. Barzykowo, Skroda Mała,
Chmielewo w kierunku Sokolichy

Numer ogłoszenia: 230179 - 2008;
data zamieszczenia: 22.09.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Stawiskach , Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, woj. podlaskie, tel. 086 2785050.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg na terenie gminy. Bezpieczna droga do szkoły. IV etap. Barzykowo, Skroda Mała, Chmielewo w kierunku Sokolichy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot i zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:
 1. przebudowa drogi w miejscowości Barzykowo gmina Stawiski w lokalizacji 0+000-0+582 o długości całkowitej 582m o następujących parametrach: szerokość jezdni 5,0m obustronne pobocza szerokości 0,75m. Na istniejącą nawierzchnię brukowcową wykonanie podbudowy, w tym warstwy dolnej z kruszywa naturalnego grubości 10cm i warstwy górnej z kruszywa naturalnego o grubości 8cm 50% łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości średniej 8cm (szerokość podbudowy 5,30m) i wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 grubości 5cm i szerokości 5,0m. W całej lokalizacji wykonanie obustronnych poboczy szerokości 0,75m.
 2. Przebudowa drogi gminnej przez wieś Chmielewo gmina Stawiski w lokalizacji 0+000-0+197 o długości całkowitej 197 m o następujących parametrach: szerokość jezdni 5,0m i obustronne pobocza szerokości 0,75m. Na istniejącej nawierzchni brukowcowej wykonanie podbudowy, w tym warstwy dolnej z kruszywa naturalnego grubości 10cm i warstwy górnej z kruszywa naturalnego grubości 8cm 50% łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości średniej 8cm (szerokość podbudowy 5,30m) i wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 grubości 5cm i szerokości 5,0m. W całej lokalizacji wykonanie obustronnych poboczy szerokości 0,75m.
 3. Przebudowa drogi gminnej przez wieś Skroda Mała gmina Stawiski w lokalizacji: a) ODC.1 0+000-0+578 0+578-1+022 b) ODC.2 0+000-0+135 c) ODC.3 0+000-0+285 o długości całkowitej 1442 m. Ad. a) ODC.1 (0+000-0+578): szerokość jezdni 4,0m i obustronne pobocza szerokości 0,75m. Na istniejącej nawierzchni brukowcowej wykonanie podbudowy, w tym warstwy dolnej z kruszywa naturalnego grubości 10cm i warstwy górnej z kruszywa naturalnego grubości 8cm 50% łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości średniej 8cm (szerokość podbudowy 4,30m) oraz wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 grubości 5cm i szerokości 4,0m. W całej lokalizacji wykonanie obustronnych poboczy szerokości 0,75m. ODC. 1 (0+578-1+022): szerokość jezdni 3,50m obustronne pobocza szerokości 0,75m. Na istniejącej nawierzchni brukowcowej wykonanie podbudowy, w tym warstwy dolnej z kruszywa naturalnego grubości 10cm i warstwy górnej z kruszywa naturalnego grubości 8cm 50% łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości średniej 8cm (szerokość podbudowy 3,80) i wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 grubości 5cm i szerokości 3,50m. W całej lokalizacji wykonanie obustronnych poboczy szerokości 0,75m. Ad.b) ODC.2 (0+000-0+135): szerokość jezdni 3,50m obustronne pobocza szerokości 0,75m. Na istniejącej nawierzchni brukowcowej wykonanie podbudowy, w tym warstwy dolnej z kruszywa naturalnego grubości 10cm i warstwy górnej z kruszywa naturalnego grubości 8cm 50% łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości średniej 8cm (szerokość podbudowy 3,80) oraz wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 grubości 5cm i szerokości 3,50m. W całej lokalizacji wykonanie obustronnego pobocza szerokości 0,75m. Ad.c) ODC.3 (0+000-0+285): szerokość jezdni 3,50m obustronne pobocza szerokości 0,75m. Na istniejącej nawierzchni wykonanie podbudowy warstwy górnej z kruszywa naturalnego grubości 8cm 50% łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości średniej 8cm (szerokość podbudowy 3,80) - zamiast kruszywa możne być destrukt bitumiczny. W całej lokalizacji wykonanie obustronnego pobocza szerokości 0,75m. Szczegółowy zakres robót określają Projekty Wykonawcze, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz Przedmiary Robót.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
     Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

     Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, c) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia, d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, f) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust.1 i 2 ustawy). Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w pkt XI SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Nie spełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: a) Wykonawcy przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo określające strony umowy, cel działania, sposób ich współdziałania, zakres przewidziany do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców), b) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych, c) oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, d) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu np.: nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
 4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
 5. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
 6. Każda zapisana strona (kartka) oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami.
 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę.
 8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie.
 9. Zamawiający dopuszcza również przekazanie wyżej wymienionych dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie. Oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być kierowane na adres e-mail: wrg-umstawiski@stawiski.pl
 10. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytanie na piśmie pod adres: Urząd Miejski w Stawiskach, 18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15.
 11. Zapytania mogą być składane faksem pod numerem: (086) 278 55 33, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie.
 12. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania, związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.
 13. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez wskazania źródła zapytania oraz umieszczona będzie na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl.
     Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
 1. wypełniony formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ);
 2. szczegółowy kosztorys ofertowy (Załącznik Nr 2 do SIWZ);
 3. pełnomocnictwo w przypadku występowania Wykonawców jako Konsorcjum;
 4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
 5. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ);
 6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
 7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
 8. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
 9. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
 10. wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie min. 3 zadania (Załącznik Nr 4 do SIWZ);
 11. wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z kopiami uprawnień osób do kierowania robotami i aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do odpowiedniej Izby samorządu zawodowego (Załącznik Nr 5 do SIWZ);
 12. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada Wykonawca (Załącznik Nr 6 do SIWZ);
 13. polisa a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz dowód bankowy potwierdzający opłatę polisy;
 14. zaakceptowany wzór umowy (Załącznik Nr 7 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt: 4, 7, 8 i 9 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że : a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert); b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert); c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert); w pkt 6 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, które dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert). Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedni kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty sporządzone w języku danego kraju muszą być przetłumaczone na język polski z potwierdzeniem zgodności tłumaczenia przez osobę do tego uprawnioną. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenia dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.stawiski.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Stawiskach
ul. Plac Wolności 13/15
18 - 520 Stawiski
pokój nr 13 - I piętro,
tel. (086) 278 50 50.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy.

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.10.2008 godzina 09:00, miejsce:
Urząd Miejski w Stawiskach
ul. Plac Wolności 13/15
18 - 520 Stawiski
pokój nr 13 - I piętro.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Marek Waszkiewicz
Burmistrz Stawisk
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 23 wrz 2008 13:22
Data opublikowania: wtorek, 23 wrz 2008 14:02
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 paź 2008 13:39
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Agnieszka Rutkowska
Artykuł był czytany: 2220 razy