BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Stawiski, dn. 2008-09-17

O B W I E S Z C Z E N I E


   Zgodnie z art. 49 i w związku z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) a także art. 46a ust. 1 i 5 oraz art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) Burmistrz Stawisk

Z A W I A D A M I A


że w dniu 15 września 2008r. na wniosek Gminy Stawiski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji, p.n. ,,Budowa hali sportowej w Stawiskach’’ na terenie nieruchomości położonej w Stawiskach, ul. Polowa 12 nr geodezyjny działek 675, 676, 678, 710, 652, 648/1, 648/2 .
Na w/w zadanie inwestycyjne Gmina Stawiski ubiega się o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 , Oś priorytetowa VI : Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.1.Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji. (Sporządzenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej) oraz zatwierdzonymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego wytycznymi w zakresie OOŚ.
   Powyższe przedsięwzięcie podlega procedurze OOŚ a organem właściwym do wydania decyzji kończącej postępowanie OOŚ jest Burmistrz Stawisk. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający pozwolenie na budowę.
   Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach , ul. Plac Wolności 13/15 , pokój nr 13 w godzinach 7.30-15.45 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk.
   Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska tut. Urząd wystąpi do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie oraz Starosty Kolneńskiego o opinię dotyczącą raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.
   Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


BURMISTRZ STAWISK
Marek Waszkiewicz
Data powstania: środa, 17 wrz 2008 16:50
Data opublikowania: środa, 17 wrz 2008 17:02
Data przejścia do archiwum: środa, 1 paź 2008 10:44
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Agnieszka Rutkowska
Artykuł był czytany: 2475 razy