BIP Gminy Stawiski

Samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP Stawiski

Stawiski: Zakup średniego samochodu
ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach.

Numer ogłoszenia: 188487 - 2008; data zamieszczenia: 12.08.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, woj. podlaskie, tel. 086 2785050.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4 x 4.

Wymagania techniczno - użytkowe przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku Nr 3 do SIWZ

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 30.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

     Informacja na temat wadium: Nie dotyczy..


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

     Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
     warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone
     w art. 22 ust. 1. ustawy, tj., którzy:
     a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
     nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
     b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
     osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
     c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
     d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24.

     Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
     Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa powyżej na podstawie
     przedłożonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z pkt 6 SIWZ.
     Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych w pkt 6 SIWZ oświadczeń
     i dokumentów lub z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, że zostały spełnione
     określone warunki to, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4 ustawy, Zamawiający wykluczy
     Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 ustawy.

     Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
     potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zostać przygotowana
     zgodnie z wymaganiami określonymi
     w SIWZ oraz zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:      2) Wypełniony formularz
     ofertowy stanowiący (załącznik nr 1 do SIWZ);
     3) Oświadczenie, iż Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega
     wykluczeniu z postępowania o zamówienia publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
     (załącznik nr 2 do SIWZ);
     4) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
     działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
     do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
     terminu składania ofert;
     5) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału
     Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
     potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz
     składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane
     prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
     całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące
     przed upływem terminu składania ofert;
     6) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
     odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie
     dotyczącym przedmiotu zamówienia oraz dowód opłaty ubezpieczenia;
     7) Wykaz wykonanych dostaw średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych do jednostek
     straży przeciwpożarowej w ciągu ostatnich 3 lat (minimum 3 dostawy) przed dniem wszczęcia
     postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
     tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot
     zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia
     dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie (załącznik nr 5 do
     SIWZ);
     8) Świadectwo homologacji typu oferowanego podwozia;
     9) Świadectwo dopuszczenia CNBOP na oferowany pojazd;
     10) Zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stawiski.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Stawiskach
ul. Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski
sekretariat-I piętro.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy.

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Stawiskach
ul. Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski
sekretariat-I piętro.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Copyright © 2004 Urząd Zamówień Publicznych

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 13 sie 2008 13:39
Data opublikowania: środa, 13 sie 2008 21:24
Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 sie 2008 09:08
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Agnieszka Rutkowska
Artykuł był czytany: 1945 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.