BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie (Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski)

OŚR. 7624-7/08

Stawiski, dn. 2008-08-12

OBWIESZCZENIE


  Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź.zm./ i w związku z art. 46a ust. 5 oraz art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150/ Burmistrz Stawisk zawiadamia

że dla przedsięwzięcia p.n. ,,Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski" obejmującego przebudowę ulic Pocztowa wraz z przebudową urządzeń telekomunikacyjnych (działki nr 407, 403/2, 404/2, 406/2) , Reymonta i Nowoprojektowana w Stawiskach o długości odpowiednio 486m, 422m i 123,5m – łącznie 1031,5m (działki nr 1026/1, 1021/4, 1029, 407, 1030, 357) oraz budowę kanalizacji deszczowej z wpustami w ulicach: Pocztowa, Reymonta i Nowoprojektowana o łącznej długości 1018m i dwóch separatorów w Stawiskach (działki nr 477/2, 527, 1029, 407, 176, 207, 205) na które Gmina Stawiski ubiega się o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa II. Rozwój infrastruktury transportowej , Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego , Poddziałanie 2..1.2. Lokalna infrastruktura drogowa.

nie stwierdza się potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

  Powyższe stanowisko podjęto po wydaniu opinii przez Starostę Kolneńskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie, w których to opiniach nie stwierdzono potrzeby sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

  Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, p.nr 13 w godzinach 7.30-15.45, umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl oraz w miejscu planowanej inwestycji.

  Na powyższe postanowienie służy stronom zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Stawisk, w terminie 7 dni od daty otrzymania.

  Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 13 sie 2008 13:25
Data opublikowania: środa, 13 sie 2008 13:37
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 wrz 2008 12:18
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Agnieszka Rutkowska
Artykuł był czytany: 2713 razy