BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Działalność gospodarcza

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Stawiskach - pokój nr 5,
Telefon: 86 278 55 11 lub 86 278 52 02

Opłaty:

Wszelkie zgłoszenia do CEIDG są bezpłatne. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za dodatkową opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, ponieważ są to oferty komercyjne i nie są związane z CEIDG.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Działalność gospodarczą można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Inne wskazówki, uwagi:

Usługi CEIDG dla przedsiębiorców zostały przeniesione na Biznes.gov.pl.

Wszystkie sprawy firmy można realizować już w Koncie Przedsiębiorcy.

Co się zmieniło:
  • wzór formularza CEIDG-1
  • nowy wygląd zaświadczenia dla Przedsiębiorcy
Wszystkie aktualne wzory formularzy znajdują się na stronie www.biznes.gov.pl/ceidg.

Informacje ogólne:


Przedsiębiorcą może zostać każdy obywatel polski (osoba fizyczna), posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia), bez dodatkowych warunków, bez względu na miejsce zamieszkania czy zameldowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub poza terytorium RP, a także obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Obywatele państw z poza UE, EFTA oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, mają obowiązek w momencie składania wniosku przedłożyć oryginał bądź notarialnie lub urzędowo potwierdzoną kopie, dokumentu (decyzja, karta) uprawniającego do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Procedury rejestracji działalności gospodarczej (osoby fizycznej):


1. CEIDG-1 Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest pierwszym wnioskiem, który składa przedsiębiorca. Wniosek można złożyć:

a) OSOBIŚCIE w dowolnym Urzędzie Gminy + WAŻNY Dowód Osobisty lub WAŻNY Paszport. (Uwaga! W przypadku przygotowania wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG - wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy).

b) przez Pełnomocnika:
  • do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnika,
  • Pełnomocnik musi posiadać ważny dokument tożsamości,
  • Każdorazowe dołączenie do akt dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł, z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego zstępnym, wstępnym, małżonkom lub rodzeństwu - w takim przypadku następuje zwolnienie z opłaty skarbowej,
  • Jeżeli pełnomocnik reprezentuje osobę zagraniczną, nie posiadającą nr PESEL, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo notarialne lub kopie dokumentu tożsamości cudzoziemca potwierdzoną notarialnie.
c) Wysłać pocztą (podpis na wniosku musi być potwierdzony przez notariusza), za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Urzędu,

d) Samodzielnie logując się przy użyciu Profilu Zaufanego lub e-Dowodu za pośrednictwem strony biznes.gov.pl .

2. Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość składającego wniosek, wydaje potwierdzenie przyjęcia wniosku oraz przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

3. Na podstawie wniosku CEIDG-1, Przedsiębiorca uzyska automatycznie na utworzonym wpisie w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku numer NIP i REGON (jeżeli posiada już numer NIP i REGON należy podać go na wniosku - numery się nie zmieniają) oraz zostanie automatycznie zgłoszony do KRUS albo odpowiednio do ZUS jako płatnik, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zostanie również zgłoszony do urzędu skarbowego jako podatnik.

4. Wpis pojawi się w bazie przedsiębiorców w ciągu 1 dnia roboczego od podpisania wniosku (dla obywateli Unii Europejskiej), lub w ciągu 30 dni od podpisania wniosku (dla osób spoza Unii).

5. Przedsiębiorca wpisany do CEIDG jest obowiązany posiadać tytuł prawny do lokalu, którego adresu podaję w sekcji „Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej”. Najczęściej tytułami prawnymi do nieruchomości są: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, użytkowanie, dzierżawa, najem.

6. Na podstawie złożonego wniosku publikowany jest wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wpis jest jednocześnie zaświadczeniem i jedynym dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. W interesie przedsiębiorcy jest aktualizowanie wpisu i dbanie, by zawierał aktualne dane. Wpis w każdym momencie można samodzielnie wydrukować za pośrednictwem biznes.gov.pl.

Opracował

Milena Mroczkowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Milena Mroczkowska

Data sporządzenia

poniedziałek, 13 gru 2021 14:35

Data zatwierdzenia

piątek, 25 mar 2022 08:44
Pliki do pobrania:
Data dodania: poniedziałek, 13 gru 2021 14:35
Data upublicznienia: piątek, 25 mar 2022 08:44
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 302 razy