BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Stawiskach
Pokój nr 5
Telefon: 86-278-52-02
86-278-55-11 wew. 35

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek w formie pisemnej składa się w siedzibie dowolnego organu gminy. Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie do 12. roku życia można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 2. Dowód osobisty lub ważny paszport, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
 3. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego załącza się kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak by twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontowej, z zachowaniem symetrii w pionie. Osoba patrzy na wprost, mając naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice, bez nakrycia głowy oraz bez okularów z ciemnymi szkłami. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w RP. Osoba może również załączyć fotografię z nakryciem głowy, o ile uprawdopodobni, iż taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku. Osoba z nabytą lub wrodzoną wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, o ile przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat. Fotografia osoby do 5. roku życia może nie spełniać wymogów w zakresie wizerunku.
 4. Przy odbiorze dowodu osobistego przedkłada się dowód osobisty posiadany przez osobę, której wydano nowy dowód osobisty, celem dokonania przez organ gminy fizycznego anulowania przedłożonego dowodu osobistego, polegającego na uszkodzeniu dokumentu.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Stawiskach - pokój nr 5.

Opłaty:

Dowód osobisty jest wydawany bez opłaty.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

30 dni od daty złożenia wniosku. Dowód osobisty odbiera się osobiście.

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego Wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

 1. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
 2. O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w siedzibie organu gminy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby w ustalonym terminie, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. Odbioru dowodu złożonego w tym trybie może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru. W sytuacji, gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu okaże się nieuzasadnione, organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza o konieczności złożenia wniosku na zasadach ogólnych.
 3. Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego pobiera się odciski palców od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem osoby, która nie ukończyła 12. roku życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców oraz od której pobranie odcisków palców jest fizycznie nie możliwe.
 4. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12. roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania.
 5. Organ gminy wydaje wnioskodawcy potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 6. Dowód osobisty osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic, albo opiekun, a dowód osobisty osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. Dowód osobisty może także odebrać rodzic, który nie składał wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 7. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, z wyjątkiem osoby, która nie ukończyła 5. roku życia lub ukończyła 5. rok życia i nie ukończyła 12. roku życia, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku.
 8. Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną. Dowód osobisty umożliwia jego posiadaczowi:
  a) uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego,
  b) składanie podpisu osobistego,
  c) potwierdzenie obecności w określonym miejscu i czasie.
 9. Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego:
  a) Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  b) Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraził zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu, ukończyła 13. rok życia i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu wyraził rodzic, opiekun lub kurator tej osoby, w przypadku osoby która kończy 18. lat za 30 dni zgodę na zamieszczenie certyfikatu podpisu wyraża ta osoba, oraz osoby która ukończyła 13. rok życia, jeżeli osoba ta przed upływem ważności dowodu osobistego wydawanego na okres 12 miesięcy osiągnie pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku zgodę na zamieszczenie certyfikatu wyraził rodzic, opiekun lub kurator tej osoby, a w przypadku osoby która kończy 18. lat za 30 dni zgodę wyraża ta osoba.
  c) Certyfikat potwierdzenia obecności zamieszcza się w warstwie elektronicznej każdego dowodu osobistego bez względu na zdolność na zdolność do czynności prawnych.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r. poz. 816 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1865 z późn. zm.)

Opracował

Milena Mroczkowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Milena Mroczkowska

Data sporządzenia

piątek, 5 lis 2021 09:38

Data zatwierdzenia

piątek, 5 lis 2021 09:48
Pliki do pobrania:
Data dodania: piątek, 5 lis 2021 09:38
Data upublicznienia: piątek, 5 lis 2021 09:48
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 199 razy