BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

UZNANIE ORZECZENIA SĄDU ZAGRANICZNEGO WSZCZETEGO I PRAWOMOCNEGO PO 1 LIPCA 2009 ROKU Z KRAJÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15 pokój Nr 5

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego.

2.Oryginał orzeczenia rozwodowego ze stwierdzeniem prawomocności (sentencja wyroku) -
w przypadku, gdy orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy czyli zapadł wyrok zaoczny, należy przestawić dokument (zaświadczenie) stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie rozwodowe zostało mu doręczone. Uwierzytelnione przekłady orzeczenia rozwodowego i ew. zaświadczenia z sądu orzekającego o doręczeniu pisma wszczynającego postępowanie rozwodowe na język polski winny być sporządzone przez tłumacza przysięgłego w Polsce (wykonane za granicą podlegają akceptacji konsula).

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15 pokój Nr 5

Opłaty:

Opłata skarbowa:
za inne czynności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – 11,00 zł,
za pełnomocnictwo jeżeli jest potrzebne – 17,00 zł.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Inne wskazówki, uwagi:

1.Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie składa się w miejscu sporządzenia aktu małżeństwa, osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika zamieszkałego w Polsce do prowadzenia sprawy. Pełnomocnikiem zgodnie z art. 87 k.p.c. może być adwokat lub radca prawny, jak również osoby z pierwszej linii pokrewieństwa (rodzice, rodzeństwo lub zstępni np. pełnoletnie dzieci oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia).

2.Osoba działająca z upoważnienia – spoza pierwszej linii pokrewieństwa winna posiadać pisemne upoważnienie ze podaniem jej danych osobowych: imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości i za to pełnomocnictwo będzie pobrana opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

3.Orzeczenia o rozwodzie wydane przez sąd zagraniczny, które uprawomocniły się przed 1 lipca 2009 r. uznaje sąd polski wg miejsca zamieszkania strony:

-osoba mieszkająca za granicą składa wniosek w:
Sądzie Okręgowym w Warszawie
VII Wydział Cywilny Rejestrowy
al. Solidarności 127
00-898 Warszawa

-osoba mieszkająca na terenie gminy Stawiski składa wniosek w:
Sądzie Okręgowym w Łomży
I Wydział Cywilny
ul. Dworna16

4. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli:
- nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane,
- zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich,
- pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie,
- strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony,
- sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego,
- jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami,
- uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).

Podstawa prawna:

Art. 1145-1148 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późniejszymi zmianami).

Art. 31 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.).

Opracował

Krystyna Terepka

Data sporządzenia

poniedziałek, 28 wrz 2015 12:44

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 28 wrz 2015 13:18
Pliki do pobrania:
Data dodania: poniedziałek, 28 wrz 2015 12:44
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 wrz 2015 13:18
Opublikował(a): Krystyna Terepka
Zaakceptował(a): Krystyna Terepka
Artykuł był czytany: 1341 razy