BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Stawiskach Plac Wolności 13/15 pokój Nr 5

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska wraz z uzasadnieniem,

2. Dowód osobisty – do wglądu.

3. Dokument zaświadczający o nadaniu numeru PESEL wnioskodawcy, jeżeli nie zawiera go dokument tożsamości, oraz małoletnim dzieciom, jeżeli zmiana nazwiska ma się rozciągać na dzieci.

4. Oświadczenie małoletniego dziecka, które ukończyło 13 lat, o wyrażeniu zgody na zmianę jego imienia, jak również zmianę nazwiska, jeżeli:
a) zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka,
b) zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska tylko jednego z rodziców.

5. Oświadczenie rodzica, nie będącego wnioskodawcą, o wyrażeniu zgody na zmianę imienia jego małoletniego dziecka oraz zmianę nazwiska, jeżeli:
a) zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka,
b) zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska drugiego rodzica.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Stawiskach Plac Wolności 13/15 pokój Nr 5

Opłaty:

od zmiany nazwiska i mienia(imion) albo nazwiska lub imienia(imion) – 37,-zł

Odpisy aktów stanu cywilnego muszą być opłacone opłatą skarbową .Wyjatkiem są odpisy składane w sprawie o przywrócenie nazwisk i imion osobom i potomkom osób, którym bezprawnie je zmieniono.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

1. Zmiana nazwiska obojga rodziców zawsze rozciąga się na małoletnie dzieci.

2. Jeżeli z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia dziecka występuje opiekun ustanowiony przez sąd lub osoba pełniąca obowiązki rodziny
a) orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki lub umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,
b) postanowienie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia dziecka.

3. Podanie o zmianę nazwiska składa każdy z małżonków oddzielnie zaznaczając w nim, o zmianę jakiego nazwiska się ubiega (rodowego czy nabytego).

4. Wnioskodawca zamieszkały za granicą obowiązany jest wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, w przeciwnym wypadku, przeznaczone dla niego pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Od obowiązku tego nie zwalnia fakt złożenia wniosku za pośrednictwem konsulatu.

5. Nie można dokonać zmiany nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że wnioskodawca posiada członków rodziny o tym nazwisku. Członkami rodziny w rozumieniu ustawy o zmianie imienia i nazwiska są małżonek i przodkowie wnioskodawcy w linii prostej.

6.Po zmianie imienia można mieć najwyżej 2 imiona. Po zmianie nazwiska nie może się ono składać z więcej niż 2 członów.

Podstawa prawna:

Art. 4 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414).

Zatwierdził

Agnieszka Rutkowska

Data sporządzenia

poniedziałek, 28 wrz 2015 12:20

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 28 wrz 2015 13:18
Data dodania: poniedziałek, 28 wrz 2015 12:20
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 wrz 2015 13:18
Opublikował(a): Krystyna Terepka
Zaakceptował(a): Krystyna Terepka
Artykuł był czytany: 1419 razy