BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Podział nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Stawiskach

Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, pok. Nr 8

Wymagane dokumenty


 1. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.

 2. Załączniki:


  • projekt podziału nieruchomości.
  • aktualny odpis z księgi wieczystej,
  • aktualny wypis z rejestru gruntów,
  • wstępny projekt podziału nieruchomości,
  • opinia w sprawie wstępnego projektu podziału,
  • wykaz zmian gruntowych,
  • inne dokumenty.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Stawiskach

Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, pok. Nr 8

Opłaty:

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 30 dni

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Inne wskazówki, uwagi:


 1. Wniosek składa właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości (dotyczy osób fizycznych).

 2. W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia


Podstawa prawna:

Dział III Rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000r. nr 46 poz. 543 z późn.zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998r. w sprawie w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. nr 25 poz. 130)

Opracował

Małgorzata Chodnicka

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Małgorzata Chodnicka

Zatwierdził

Małgorzata Chodnicka

Data sporządzenia

piątek, 17 lut 2006 15:04

Data zatwierdzenia

piątek, 17 lut 2006 15:15
Data dodania: piątek, 17 lut 2006 15:04
Data upublicznienia: piątek, 17 lut 2006 15:15
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2261 razy