BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E    Zgodnie z art. 105 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 , z 2001r Nr 49, poz.509, z 2002r. Nr 113, poz.984, Nr 169, poz. 1387, Nr 153, poz. 1271, z 2003r Nr 130, poz. 1188, z 2004r. Nr 162, poz. 1692, z 2005r Nr 78, poz. 682, Nr 64, poz. 565) i w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001roku Nr 142, poz.1591, z 2007roku Nr 173, poz. 1218) Burmistrz Stawisk

z a w i a d a m i a


że dla przedsięwzięcia pn. ,,Remont budynku Miejskiego Przedszkola w Stawiskach’’, na które Gmina Stawiski ubiega się o dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, OŚ priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji, wydano decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje w/w przedsięwzięcia obejmującego działkę położoną w Stawiskach nr geod. 677 będącą własnością Gminy i Miasta Stawiski

    Planowane przedsięwzięcie nie jest przedsięwzięciem, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w wyniku, którego wydaje się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

    Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji znajdującej się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, p. nr 13 w godzinach 7.30 – 15.45 od poniedziałku do piątku. Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Stawisk, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz
Data powstania: wtorek, 29 lip 2008 10:31
Data opublikowania: wtorek, 29 lip 2008 10:42
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 sie 2008 07:51
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2607 razy