BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stawiski, dnia 12 stycznia 2016 r.

BI. 6733.3 2015

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STAWISK

     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.)

zawiadamia się

że w dniu 12 stycznia 2016 r. została wydana decyzja Burmistrza Stawisk nr BI.6733.3.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1860B Rudka – Zaskrodzie - Wścieklice, na odcinku Zaskrodzie Dzierzbia, na terenie obejmującym części działek nr 282, 587/2, 587/4, 605, 606, 607, 588 i 558 położone w obrębie Dzierzbia, gm. Stawiski.

Strony w postępowaniu z treścią decyzji oraz dokumentacją mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach w godzinach 730 – 1545, (pokój nr 13).

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 12 sty 2016 13:09
Data opublikowania: wtorek, 12 sty 2016 13:14
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2017 14:28
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1987 razy