BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obory (...) oraz budowie budynku gospodarczego na magazyn maszyn rolniczych...

Stawiski, dnia 21 grudnia 2015 r.

OŚR. 6220.7.2015

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Burmistrz Stawisk informuję, że dnia 21 grudnia 2015 roku została wydana decyzja Nr OŚR.6220.7.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obory (całkowita obsada zwierząt w gospodarstwie po budowie do 100 DJP) na działkach nr ewid. 112/7, 112/9, 112/11 oraz budowie budynku gospodarczego na magazyn maszyn rolniczych na działce nr ewid. gruntów 112/7 położonych we wsi Skroda Mała, gmina Stawiski.

     Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych II w Łomży oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, pokój nr 13, w godzinach pracy urzędu, tj. 730-1545.

     Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: wtorek, 22 gru 2015 14:09
Data opublikowania: wtorek, 22 gru 2015 14:15
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2017 14:28
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1861 razy