BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa

Stawiski, dnia 23 października 2015 r.

OŚR.6220.5.2015

OBWIESZCZENIE
O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

     Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowie istniejącego budynku inwentarskiego obory o budynek obory na krowy mleczne do 368 DJP z podziemnym zbiornikiem na gnojowicę o V = 4070 m3 wraz z przybudówką na halę udojową, zlewnię mleka i część socjalną oraz rozbudowę silosu na kiszonki ze zbiornikiem na wody kiszonkowe o V=9,5 m3 i zbiornika na nieczystości ciekłe o V=9,5 m3 na działce nr geod. 960/11 położonej w miejscowości Stawiski, gmina Stawiski’’.

     Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte w dniu 19 października 2015 r. na wniosek – Usługi Rolnicze Gospodarstwo Rolne Józef Andrzej Dzięgielewski zam. Tafiły 8, 18-520 Stawiski w ramach, którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko. Udział ten zgodne z art. 29 cyt. ustawy przysługuje każdemu.

     Wobec powyższego informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą sprawy, tj. z wnioskiem i Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej sprawy i wyznaczam 21-dniowy termin do składania uwag i wniosków, tj. od dnia 23 października 2015 r. do dnia 13 listopada 2015 r.

     Uwagi i wnioski można składać na piśmie na adres Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15 lub ustnie do protokołu w tut. Urzędzie, pokój nr 13 w godzinach pracy urzędu, tj. 730-1545. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

     Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Stawisk. Organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień w tej sprawie są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych w Łomży.

Po upływie w/w terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały i dowody.

Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, w miejscowości gdzie będzie planowana inwestycja oraz na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl.

 

Z up. BURMISTRZA

Agnieszka Rutkowska
SEKRETARZ GMINY STAWISKI

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 23 paź 2015 14:19
Data opublikowania: piątek, 23 paź 2015 14:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2017 14:26
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1876 razy