BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 19 marca 2013 r.

BI. 6733.2.2013

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STAWISK

      Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. z 2003r nr.80 poz. 717 z późn. zm)

Zawiadamia się

że w dniu 18 marca 2013 r. została wydana decyzja Burmistrza Stawisk o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr BI.6733.2.2013 na inwestycję polegającą na, ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację sześciu zjazdów indywidualnych z drogi krajowej 61 w km 179+393.80 do km 179+815.35 na terenie działki nr 944/3 ( istniejący pas drogowy drogi krajowej nr 61) w m. Stawiski.

      Strony w postępowaniu z treścią decyzji oraz dokumentacją mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach w godzinach 730 – 15 45.

     Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art.49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

BURMISTRZ STAWISK

MAREK WASZKIEWICZ 

 

Data powstania: wtorek, 19 mar 2013 14:26
Data opublikowania: środa, 20 mar 2013 10:38
Data przejścia do archiwum: środa, 29 maj 2013 10:20
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2154 razy