BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Stawisk ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Porytem

Stawiski, dnia 09 lipca 2012r.

KAD.2111.2.2012

 

Burmistrz Stawisk

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej w Porytem

 

I.         Adres: Szkoła Podstawowa w Porytem, ul. Szkolna 23, 18-520 Stawiski.

II.      Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184 poz. 1436 z późn. zm.).

1.      W przypadku osoby będącej nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym:

1)   ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej;

2)   ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)   uzyskała:

a)     co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)     pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)     w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

 - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

5)   spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)   nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

7)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)   nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9)   nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14 poz. 114 z późn. zm.).

 

2.      W przypadku osoby niebędącej nauczycielem:

1)  posiada obywatelstwo polskie;

2)  ukończyła studia magisterskie;

3)  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4)  ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5)  nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

6)  spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2, 5, 7 i 9.

 

3.      Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:

1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;

2)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a)     stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

b)     stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo

c)     stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;

5)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)    zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14 poz. 114 z późn. zm.);

10)                        oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63 poz. 425 z późn. zm.);

11)                        oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

12)                        oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13)                        oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela, lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela akademickiego;

14)                        oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15)                        oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

III.    Na żądanie organu prowadzącego, podczas postępowania konkursowego, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt: 2, 4, 5,11 i 12.

 

IV.   1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Porytem”, w terminie do dnia 25 lipca 2012r., w godzinach pracy Urzędu, na adres:

Urząd Miejski w Stawiskach

ul. Plac Wolności 13/15

18 – 520 Stawiski

 

2.      Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Stawisk.

3.      O terminie i miejscu przeprowadzania postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie

 

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: wtorek, 10 lip 2012 07:35
Data opublikowania: wtorek, 10 lip 2012 07:47
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lis 2012 09:37
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2676 razy