BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 06  lipca 2012r.

 

OŚR. 6220.6.2012

 

P O S T A N O W I E N I E

            Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca  1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) , w związku z art. 63 ust. 1 i 4  oraz art. 66 i art. 68  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.06.2012r. SPV 18 Sp. z o. o. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Farmy Wiatrowej Stawiski”

postanawiam

 

1.      nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Farmy Wiatrowej Stawiski’’ planowanego do realizacji na działkach nr geod. 2/2 , 3/5 , 63/1, 63/2, 69/3, 70/1, 78/3, 130/1, 138/1, 148/2 obręb Rostki, o nr geod. 918, 919,  978/3,  978/1, 985/9 obręb  Stawiski, o nr geod. 178, 180, 214/1,  214/2,  213,  215 obręb Romany, o nr ew. 26, 25, 27 obręb Cedry, o nr geod. 132/2,  132/1,  114, 63, 61, 60, 64, 78 obręb Rogale, o nr geod.. 801, 857, 851, 693, 692, 694 obręb Sokoły.

 

2.      ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

Raport powinien być zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) w szczególności należy uwzględnić następujące zagadnienia:

a)      wskazanie:

-   położenia przedsięwzięcia, lokalizacja i opisanie wszystkich projektowanych elementów farmy (elektrowni, dróg, placów manewrowych, montażowych, składowych, zaplecza budowy, kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, GPZ, innych),

-   wielkości terenu zajętego przez poszczególne elementy farmy wiatrowej, a także wielkości terenu zajętego czasowo w trakcie jej budowy,

-   odległości poszczególnych stacji do najbliżej położonych zabudowań mieszkalnych,

-   przewidywanego czasu trwania, rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów (budowy, eksploatacji i likwidacji),

-   wszystkich działań składających się na budowę, eksploatację i likwidację inwestycji,

-   zagadnień związanych z transportem materiałów budowlanych i elementów elektrowni  ( w tym częstotliwość  przejazdów, ilość i rodzaje pojazdów),

-   rodzajów i ilości materiałów i zasobów (woda, energia, materiały budowlane, paliwo, itd.) przewidywanych do zużycia na każdym etapie (budowa, eksploatacja, likwidacja),

-   sposobu  użytkowania terenu przed rozpoczęciem inwestycji oraz zmian jakie w nim nastąpią w trakcie budowy i eksploatacji farmy wiatrowej,

-   przedsięwzięć, których oddziaływania mogą kumulować się z oddziaływaniem farmy projektowanej farmy wiatrowej:

b)      określenia występowania gatunków ptaków z Załącznika 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa i ich siedlisk na działkach, na których planowana jest realizacja przedsięwzięcia i w ich sąsiedztwie,

c)      określenia występowania gatunków roślin i zwierząt oraz typów siedlisk przyrodniczych wskazanych w Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory na działkach , na których planowana jest realizacja przedsięwzięcia i w ich sąsiedztwie,

d)     charakterystyki wykorzystania terenu planowanej inwestycji przez awifaunę w ciągu całego roku, tj. w okresie migracji wiosennej, okresie lęgowym, okresie koczowisk i migracji jesiennej oraz w okresie zimowania, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu tras, kierunków i wysokości przemieszczania się ptaków, sezonowości ich występowania, lokalnego i regionalnego schematu przemieszczania się , związków pomiędzy występowaniem ptaków a siedliskami – określenie możliwości gniazdowania, odpoczynku i zerowania w okresie koczowisk oraz migracji wiosennej i jesiennej, a także możliwości odpoczynku i zerowania w okresie zimowania,

e)      wpływu inwestycji na awifaunę gniazdującą w jej sąsiedztwie, na szlaki migracyjne ptaków oraz miejsca ich odpoczynku i żerowania w trakcie sezonowych wędrówek,

f)       charakterystyki wykorzystania terenu planowanej inwestycji przez chiropterofaunę w ciągu całego roku, tj. w okresie migracji wiosennej, okresie rozrodu, okresie migracji jesiennej oraz w okresie zimowania, z uwzględnieniem: dokładnego przebiegu tras, kierunków i wysokości przemieszczania się nietoperzy, sezonowości ich występowania, lokalnego i regionalnego schematu przemieszczania się, związków pomiędzy występowaniem nietoperzy a siedliskami oraz możliwościami żerowania,

g)      wpływu inwestycji na występowanie i szlaki migracyjne nietoperzy,

h)      metodyki inwentaryzacji przedwykonawczej zawartej w opracowaniu ,,Przedrealizacyjna analiza przyrodnicza w aspekcie siedlisk przyrodniczych i cennych gatunków flory, grzybów i zwierząt innych niż ptaki i nietoperze’’ stanowiącym załącznik nr 5 do karty informacyjnej.

i)        oddziaływanie  farmy wiatrowej jako bariery ekologicznej,

j)        ocena wpływu skumulowanego realizacji przedsięwzięcia, w powiązaniu z innymi, położonymi w promieniu 30 km, farmami wiatrowymi oraz liniami elektroenergetycznymi, w tym ocena wpływu na integralność obszarów sieci Natura 2000.

k)      opis realnych środków minimalizujących możliwość kolizji migrującej awifauny z turbinami wraz z oceną skuteczności zaproponowanych rozwiązań,

l)        przedstawienie metodyki prowadzenia przedinwestycyjnej analizy przyrodniczej, w tym metodyki inwentaryzacji ornitofauny i chiropterofauny, metodyki oceny ryzyka kolizji.

m)    opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensacje przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralnośc tego obszaru, w tym:

- sposoby ograniczenia poziomu hałasu ( w tym rozwiązania konstrukcyjne stosowane w celu zmniejszenia szumu aerodynamicznego),

- tworzenie stref buforowych z roślinności wysokiej w celu minimalizowania wpływu zjawiska migotania cieni,

- czasowe unieruchamianie turbin.

n)      przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,

o)      opis oddziaływania inwestycji na ludzi , w szczególności:

-   zasięg i intensywność zjawiska migotania cieni,

-   wpływ na odbiór fal radiowo-telewizyjnych , rodzaje materiałów zastosowanych do wykonania gondoli i łopat wirnika w kontekście wpływu na odbiór fal radiowo – telewizyjnych,

p)      opis oddziaływania na ludzi i środowisko w przypadku wystąpienia poważnej awarii na każdym z etapów funkcjonowania inwestycji ( budowa, eksploatacja, likwidacja) z uwzględnieniem wypadków drogowych , oderwania części wirnika i działania sił przyrody (np. huragan) i pożaru.

q)      analiza alternatywnych wariantów realizacji przedsięwzięcia, w tym wariantów polegających na zmianie liczby, parametrów i rozmieszczenia siłowni wiatrowych, zmianie lokalizacji przedsięwzięcia.

r)       z zakresu ochrony przed hałasem należy:

-   przedstawić stan klimatu akustycznego w środowisku przed realizacja inwestycji,

-   określić parametry akustyczne pracującej pojedynczej elektrowni i zespołu elektrowni ( w tym najwyższy możliwy poziom mocy akustycznej), dołączyć informację o faktycznym zagospodarowaniu terenów wokół inwestycji ze wskazaniem na rodzaje terenów, o których mowa w § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 czerwca.2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz.826),

-   należy określić najmniejszą odległość ww. terenów od inwestycji oraz największą odległość od inwestycji, dla której przekroczone będą dopuszczalne poziomy hałasu, w odniesieniu do terenów określonych w w.w. rozporządzeniu,

-   wyniki przedstawić także w formie graficznej w postaci izolinii reprezentujących dopuszczalne poziomy hałasu w odniesieniu do ww. terenów w porze dnia i nocy ( na mapach z zaznaczoną zabudową zagrodową i mieszkaniową)

-   opisać przewidziane skuteczne środki zmniejszające poziom emisji hałasu i infradźwięków co najmniej do poziomów dopuszczalnych na terenach objętych ochroną akustyczną zgodnie z przepisami,

s) z zakresu gospodarki odpadami należy określić ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów na etapie realizacji (budowy , eksploatacji i likwidacji) przedsięwzięcia (z podaniem kodów odpadów) przewidywane sposoby ograniczenia negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko (minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, ochrona środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami mogącymi powstać w czasie magazynowania odpadów),

t) z zakresu ochrony przed polami elektromagnetycznymi należy określić sposób przyłączenia elektrowni do krajowego systemu elektroenergetycznego, w tym lokalizację ewentualnego transformatora, jego napięcia roboczego na uzwojeniu pierwotnym oraz wtórnym, napięcie robocze linii elektroenergetycznej, do której będzie dostarczana wytwarzana w elektrowni energia elektryczna oraz sposób realizacji przewodów przyłączeniowych ( linie napowietrzne, kablowe) wpływ ww. urządzeń i sieci na rozkład pól elektromagnetycznych wokół planowanego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem zapisów rozporządzenia Ministra   Środowiska z 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192 poz. 1883)

u)      w zakresie oddziaływania na walory krajobrazowe, wprowadzenia dominaty w postaci wież i turbin, analiza widzialności instalacji z określeniem odległości, analiza zacienienia zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej,

v)      analiza wpływu inwestycji na przyszłe wykorzystanie terenu.

 

Uzasadnienie

 

Wnioskiem z dnia 06 czerwca 2012r. SPV Sp z o. o , ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa zwróciła się do Burmistrza Stawisk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Farmy Wiatrowej Stawiski, która zlokalizowana zostanie na terenie sołectw: Cedry, Rogale, Romany, Rostki, Sokoły, Stawiski w gminie Stawiski.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  jest Burmistrz Stawisk.

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust.1 pkt 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) kwalifikuje się jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.- ,,instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione w § 2 ust.1 pkt 5, o całkowitej wysokości nie niższej niż 30m.”

Burmistrz Stawisk, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku w postanowieniu Nr WST II 4240.74.2012 EM z dnia 18.06.2012r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Podobne stanowisko wyraził w opinii nr 40/HŚr/NZ/12 z dnia 28.06.2012r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie i określił wykonie raportu, zgodnie z art. 66 w. w. ustawy.

Burmistrz Stawisk po przeanalizowaniu danych zawartych we wniosku i Karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę opinię w/w organów, wydając postanowienie uwzględnił  uwarunkowania inwestycji, o których mowa w art.63 ust. 1 w. w. ustawy:

I. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

W ramach inwestycji planuje się budowę farmy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzysząca składającą się z 22 turbin wiatrowych o mocy do 3,5 MW każda o maksymalnej wysokości do 190 m n p .t. Pojedyncza elektrownia wiatrowa składa się z czterech głównych modułów: fundamentu, wieży, gondoli oraz wirnika.

Na pełen zakres inwestycyjny składać się będą następujące elementy:

- siłownie wiatrowe,

- drogi dojazdowe,

- place serwisowo- manewrowe, podziemne połączenia kablowe pomiędzy siłowniami,

- teletechniczna, podziemna instalacja światłowodowa,

- wyprowadzenie mocy z poszczególnych turbin podziemnych SN 15 kV do stacji

  abonenckiej GPZ,

- abonencka stacja elektromagnetyczna GPZ 15/110 k.

II. Usytuowanie przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Stawiski, położonej w województwie podlaskim, na terenie powiatu kolneńskiego.

Elektrownie wiatrowe o łącznej mocy do 77 MW rozmieszone będą na wydzielonym terenie składającym się z 38 działek rolnych o łącznej powierzchni 179,07 ha. Stacja GPZ zlokalizowana zostanie na działce nr geod. 978/3 obręb Stawiski. powierzchnia terenu, która trwale zostanie zajęta pod planowaną inwestycję wyniesie ok. 6,6 ha

W promieniu ok. 12 km od planowanej farmy położone są: obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Biebrzańska (kod obszaru PLB200006) wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 113) i projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Biebrzy (kod obszaru PLH200008).

III. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania.

Na etapie realizacji wystąpi emisja  hałasu i infradźwięków oraz emisja promieniowania elektromagnetycznego z GPZ a także wytwarzane będą odpady niebezpieczne (oleje przekładniowe) Z funkcjonowaniem farm wiatrowych wiąże się również zjawisko migotania cieni. Farmy wiatrowe mają znacznie oddziaływanie na ptaki i zwierzęta.

Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie pozwoli na zidentyfikowanie możliwego bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, a także na przeanalizowanie możliwości i określenie sposobów zapobiegania i zmniejszania ewentualnego, negatywnego oddziaływania farmy ( rozwiązania techniczne lub organizacyjne)

Po przeanalizowaniu powyższych uwarunkowań oraz ze względu na zakres i skalę zamierzenia inwestycyjnego (22 turbiny wiatrowe) stwierdzono, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

A zatem postanowiono, jak w sentencji postanowienia.

 

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Stawisk, w terminie 7 dni od daty od daty otrzymania.

 

 

Niniejsze postanowienie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, w miejscu planowanej inwestycji oraz na stronie internetowej urzędu, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ze względu na liczbę stron przekraczającą 20, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

 

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

 

 

 

Otrzymują:

1.      SPV 18 Sp. z o.o.

ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa,

2.      Strony postępowania – poprzez obwieszczenie,

3.      a/a.

Do wiadomości:

1.      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych w Łomży,

2.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie.

Data powstania: poniedziałek, 9 lip 2012 15:16
Data opublikowania: poniedziałek, 9 lip 2012 15:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lis 2012 09:36
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 3263 razy