BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 14 maja 2012r.

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA STAWISK

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Stawiski – farmy wiatrowe

                Na podstawie art.11 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80,poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu  do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Stawiski  w zakresie wyznaczenia terenów  pod lokalizacje farm wiatrowych we wschodniej części gminy Stawiski w dniach  od 22 maja 2012 r do 14 czerwca 2012r w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15 w godzinach od 7:30 do 15:30.

                Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 czerwca 2012r o godzinie 10:00  w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15 (sala konferencyjna).

                Zgodnie z art.11 pkt.11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki  organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projekty zmiany Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Stawisk z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  i adresu  oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczanym terminie do dnia 09 lipca 2012r.

 

BURMISTRZ  STAWISK

MAREK WASZKIEWICZ

Data powstania: wtorek, 15 maj 2012 15:24
Data opublikowania: wtorek, 15 maj 2012 15:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lis 2012 09:33
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2364 razy