BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 2012.02.10

 

BI. 6730.54.2011

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STAWISK

 

 

W związku z art. 53 ust.1 ustawy  z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (DZ.U. z 2003r nr.80 poz. 717 z późn. zm)

 

Zawiadamia się

 

że w dniu 10 lutego 2012 r  została wydana dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Zakład Sieci Łomża decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr BI.6730.54.2011 z dnia 10 lutego 2012 r na inwestycję polegającą na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4 kV oraz przebudowie stacji  transformatorowej  i linii nawietrznej  SN-15kV do zasilania budynku usługowego na terenie obejmującym części działek nr 953/91,952,951/12,950/1 i 951/14, położonym w m. Stawiskach .

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15,18-520 Stawiski pok. Nr 13 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art.49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. Burmistrza Stawisk

Agnieszka Rutowska

Zastępca Burmistrza

Data powstania: środa, 15 lut 2012 13:02
Data opublikowania: środa, 15 lut 2012 13:02
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 maj 2012 15:56
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2171 razy