BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 21 grudnia 2011r.

OŚR. 6220.5.2011

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 123 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Stawisk zawiadamia,

że dla inwestycji polegającej  na zorganizowaniu punktu zbierania złomu i metali kolorowych na działce nr geod. 819/1 – obręb miasto Stawiski nie nakłada się obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Powyższe stanowisko podjęto po wydaniu opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie, w których to opiniach nie stwierdza się obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, p. nr 13 w godzinach 7.30-15.45. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Na powyższe postanowienie nie służy zażalenie.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: piątek, 23 gru 2011 09:24
Data opublikowania: piątek, 23 gru 2011 09:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 maj 2012 15:52
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2245 razy