BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk (budowa wodociągu z przyłączami relacji Poryte-Budziski)

Stawiski, dnia 26 listopada 2009r.

 

OŚR. 7624-6/09

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 123 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Stawisk

zawiadamia,

że dla inwestycji polegającej  na budowie wodociągu z przyłączami relacji Poryte-Budziski na działkach nr geod. 76,36, 38, 79, 39, 41 obręb Budziski oraz na działkach nr geod. 52, 51/8, 51/1, 252, 255, 254, 263, 265, 138, 256, 270, 280, 291, 275, 276 obręb Poryte, gmina Stawiski nie nakłada się obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Powyższe stanowisko podjęto po wydaniu opinii przez Starostę Kolneńskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie, w których to opiniach nie stwierdza się obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, p. nr 13 w godzinach 7.30-15.45, umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Na powyższe postanowienie nie służy zażalenie.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: piątek, 27 lis 2009 09:52
Data opublikowania: piątek, 27 lis 2009 09:56
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 lut 2010 15:29
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2506 razy