BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie (budowa budynku kontenerowego rozdzielni sieci 15 kV, słupów wirowanych średniego napięcia, linii kablowych oraz dojazdu do działki)

Stawiski, dn. 2009-05-20

BI.7331-15/09

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA STAWISK

 

Zgodnie z art. 49 i w związku z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) a także art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 80 , poz. 717 z późn. zmianami / Burmistrz Stawisk

 

Z A W I A D A M I A

 

że w dniu 16 marca 2009 r zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PEG Dystrybucja Białystok Sp.zo. , 15-950 Białystok , ul. Elektryczna 13 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację  inwestycji polegającej na budowie budynku kontenerowego rozdzielni sieci 15 kV , słupów wirowanych średniego napięcia, linii kablowych oraz dojazdu do działki na terenie działki o nr. geod. 938/1 położonym w m. Stawiski.

 

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach , ul. Plac Wolności 13/15 , pokój nr 13 w godzinach 7.30-15.45 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

Data powstania: środa, 20 maj 2009 15:10
Data opublikowania: środa, 20 maj 2009 15:15
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 sie 2009 08:32
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2548 razy