BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie (Przebudowa /modernizacja/ zbiornika wodnego na rzece Dzierzbia w km 5+194 w m. Dzierzbia, gm. Stawiski)

OŚR

Stawiski, dn. 2009-01-28

 

OŚR. 7624-14/08/09

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź.zm.) w związku z  art. 74 ust. 3   oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz.1227) Burmistrz Stawisk

 

Z A W I A D A M I A

 

że dla przedsięwzięcia p.n. ,,Przebudowa (modernizacja) zbiornika wodnego na rzece Dzierzbia w km 5+194 w m. Dzierzbia, gm. Stawiski” na terenie działki nr geodezyjny 687, na które Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6 ubiega się o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Działania 125, Schemat II – Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniem Starosty Kolneńskiego oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie, strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15 w pokoju nr 13, w godzinach 7.30-15.45 od poniedziałku do piątku.

 

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Stawisk, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

BURMISTRZ  STAWISK

Marek Waszkiewicz

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 28 sty 2009 12:51
Data opublikowania: środa, 28 sty 2009 12:53
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 sie 2009 08:29
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2662 razy