BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie (budowa linii napowietrznej na działkach nr geod. 790/2, 801, 790,10 i 710)

O B W I E S Z C Z E N I E

Stawiski, dn. 2009-01-08

 

 

BI.7331-48/08/09

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA STAWISK

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) a także  art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 80 , poz. 717 z późn. zmianami / Burmistrz Stawisk

 

Z A W I A D A M I A

 

że zebrano wszystkie materiały dowodowe i zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie linii napowietrznej na działkach nr geod. 790/2,801,790,10 i 710  położonych w Stawiskach przy ul. Steczkowskiego dla PGE Dystrybucja Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok.

Celem zapewnienia  czynnego udziału w postępowaniu  można   zapoznać się z aktami sprawy  znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach , ul. Plac Wolności 13/15 , pokój nr 13 w godzinach 7.30-15.45 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk  w terminie do dnia 26 stycznia  2008r.

 

 

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: czwartek, 8 sty 2009 15:22
Data opublikowania: czwartek, 8 sty 2009 15:26
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 sie 2009 08:28
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2515 razy