BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Stawisk

18 - 520 Stawiski Plac Wolności 13/15 ogłasza przetar nieograniczony na wykonanie w Budach Stawiskich, gm. Stawiski
  • sieci wodociągowej z rur PCV śr. 110 o długości 953 mb,
  • przyłącza wodociągowe z rur PE o śr. 40 mm o długości 94 m,
  • ilość przyłączy - 2 szt.

Termin wykonania ustala się do 29 października 2004 r.

Termin składania ofert do dnia 6 września 2004 r. do godz. 1000 w zaklejonych kopertach z napisem "Budowa sieci wodociągowej w Budach Stawiskich" w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, pok. Nr 13

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Stawiskach w dniu 6 września 2004 r. o godz. 1015, sala nr. 15.

W przetargu mogą wziąż udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

Szczegółowe informacje, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentację techniczną (do wglądu) można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach pok. Nr 13 w godzinach pracy Urzędu, tj. 800 - 1500 lub za zaliczeniem pocztowym.

Koszt SIWZ 10 zł. (dziesięć złotych).

Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Bożena Majkrzak, pok. Nr 13, tel. (0-86) 278 - 50 - 50, fax. (0-86) 278 - 55 - 33

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

Kryteria oceny i ich znaczenie:

  • cena 100 %

Termin związania z ofertą 30 dni od terminu składania ofert, tj. od 6 września 2004 r.

Stawiski, dnia 18 sierpnia 2004 r.

BURMISTRZ STAWISK

MAREK WASZKIEWICZ

Data powstania: środa, 18 sie 2004 10:26
Data opublikowania: środa, 18 sie 2004 10:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 wrz 2004 09:22
Opublikował(a): Agnieszka Rutkowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Rutkowska
Artykuł był czytany: 4092 razy